Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1429 av 25. august 2022 om endring av vedlegg V og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføringen av Storbritannia og De forente stater i lister over tredjestater fra hvilke det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1429 of 25 August 2022 as regards the entries for the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

• ett utbrudd den 5. august ved Ashburton, Teignbridge, Devon, England

• to utbrudd den 6. og 9. august ved Cullompton, Mid Devon, Devon, England

• ett utbrudd den 10. august ved Tiverton, Mid Devon, Devon, England

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om ett utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 11. august i Northampton County, state of Pennsylvania.

Myndighetene i Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at ett tidligere varslet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 6. april 2022 ved Ely, East Cambridgeshire, Cambridgeshire, England nå er bekjempet.

Myndighetene i USA har informert Kommisjonen om at 29 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 8. februar til 3 mai 2022 i statene; Indiana (7), Iowa (1), Maryland (1), Minnesota (7), Missouri (2), Montana (1), Oklahoma (1) og South Dakota (9), nå er bekjempet.

Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
25.08.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.08.2022
Anvendelsesdato i EU
27.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.08.2022
Anvendes fra i Norge
29.08.2022