Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1619 av 19. september 2022 om endring av vedlegg XIII i gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføring av Botswana på tredjelandslisten hvorfra forsendelser ferskt kjøtt fra visse hov- og klauvdyr tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1619 of 19 September 2022 amending Annex XIII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry for Botswana in the list of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of fresh meat of certain ungulates

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23-9.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Botswana har varslet Kommisjonen om et utbrudd av munn- og klauvsjuke den 30. august 2022 i sykdomsbekjempelsessonen 6b i Butale område i nordøst regionen. Grunnet risikoen for introduksjon av munn- og klauvsjuke med ferskt kjøtt fra hov- og klauvdyr forbys import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Vedlegg XIII av forordning (EU) 2020/404 endres tilsvarende.

\mer

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.09.2022
Anvendelsesdato i EU
20.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2022
Anvendes fra i Norge
21.09.2022