Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1727 av 29. september 2021 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 om fastsettelse av listene over tredjestater, territorier eller soner av disse fra hvilke det er tillatt å importere dyr, avlsprodukter og produkter av animalsk opprinnelse til Unionen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1727 of 29 September 2021 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/404 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.10.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2021)

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland fastsatt i forordning (EU) 2021/404.

Rettsakten gjør mindre endringer og korrigeringer av forordning (EU) 2021/404. Endringene er som følger:

 • Forsendelser av akvakulturdyr til humant konsum må i tillegg til dyrehelsekravene oppfylle visse hygienekrav i forordningene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 2073/2005. Det tydeliggjøres at slike forsendelser kun kan importeres til EØS dersom de skal til visse typer akvakulturanlegg. Denne tydeliggjøringen er allerede gjort i helsesertifikatene i forordningene (EU) 2020/2035 og (EU) 2020/2036.
 • Korreksjon av oppføringen av hvilken kategori hjortedyr og kamelider fra Island og New Zealand til lukkede anlegg som tillates i vedlegg II, del 1. 
 • Korreksjon av oppføring av hvilket helsesertifikat som skal benyttes ved import av hjortedyr og kamelider fra Grønland i vedlegg II, del 1.
 • Spesifikasjon av at oppføringene for Storbritannias sone GB-1 og GB-2 gjelder dyr til slakt og helsesertifikat BOV-Y i vedlegg II, del 1.
 • Dyrehelsegarantier legges til oppføringen for Canada i vedlegg II, del 1.
 • Korreksjon av helsegruppe for Bahrain og Chile for import av hest i vedlegg IV, del 1.
 • Unntak som tillater import av fugler i fangenskap og rugeegg derav fra ikke-listeførte tredjeland, men som har tilsvarende helsegarantier legges til i vedlegg VI, del 1.
 • Oppføring av helsesertifkat ved import av hund, katt og ilder fra Storbritannia og kronbesittelsene til Storbritannia korrigeres i vedlegg VIII, delene 1 og 3.
 • Dyrehelsegarantier for spesifikke sykdommer legges til oppføringene av Canada og New Zealand for import av avlsprodukter fra storfe i vedlegg IX, delene 1 og 4.
 • Navnet til helsesertifikat for import av oocytter og embryo fra storfe fra Storbritannia og kronbesittelsene til Storbritannia korrigeres i vedlegg IX, del 1.
 • Dyrehelsegarantier for spesifikke sykdommer legges til oppføringene av Canada, Chile og New Zealand for import av avlsprodukter fra småfe i vedlegg X, delene 1 og 4.
 • Navnet til helsesertifikat for import av oocytter og embryo fra småfe fra Storbritannia og kronbesittelsene til Storbritannia korrigeres i vedlegg X, del 1.
 • Navnet til helsesertifikat for import av oocytter og embryo fra svin fra Storbritannia og kronbesittelsene til Storbritannia korrigeres i vedlegg XI, del 1.
 • Navnet til helsesertifikat for import av oocytter og embryo fra hest fra Storbritannia og kronbesittelsene til Storbritannia korrigeres i vedlegg XII, del 1.
 • I oppføringen for Uruguay legges det til spesielle vilkår ved import av ferskt kjøtt fra hov- og klauvdyr i vedlegg XIII, del 1.
 • Oppføringen for Bosnia-Herzegovina for import av ferskt kjøtt fra hov- og klauvdyr, fjørfe og fuglevilt korrigeres til kun å gjelde transitt i vedlegg XV, del 1.
 • Oppføringen av Russland for import av oppdrettet vilt av hov- og klauvdyr, unntatt svin, korrigeres i vedlegg XV, del 1.
 • Oppføringen av Kosovo og Ukraina for import av kjøttprodukter fra hov- og klauvdyr, fjørfe og fuglevilt korrigeres i vedlegg XV, del 1.
 • Landekoden for Brasil i oppføringen for import av kjøttprodukter fra hov- og klauvdyr, fjørfe og fuglevilt legges til i vedlegg XV, del 1.
 • Oppføringen av Argentina og soner i Brasil separeres i vedlegg XV, del 2.
 • Uzbekistan føres opp med tillatelse for import av pølseskinn i vedlegg XVI etter at landet har levert tilfredsstillende dokumentasjon på helsestatus.
 • Oppføring av Bahrain for import av melkeprodukter som må behandles, korrigeres i vedlegg XVIII.
 • Listen over tredjeland hvorfra det tillates å importere akvatiske dyr utvides til også å gjelde produkter fra akvatiske dyr i vedlegg XXI, del 1.
 • Oppføringen av Canada og USA for import av akvatiske dyr relatert til vektorarter og soneinnedling korrigeres i vedlegg XXI, del 1.
 • Oppføringen av Storbritannia og kronbesittelsene til Storbritannia for import av skjell og krepsdyr korrigeres i vedlegg XXI, del 1.
 • Oppføringen av Hviterussland, Montenegro, Republikken Nord-Makedonia og Serbia komplementeres med landekoder og soner i vedlegg XXII, del 1.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.09.2021
Anvendelsesdato i EU
01.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet