Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/194/EU av 11. april 2012 som endrer vedtak 2008/961/EF om tredjelandsutstederes bruk av visse tredjelands nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper

Commission Implementing Decision 2012/194/EU of 11 April 2012 amending Decision 2008/961/EC on the use by third countries’ issuers of securities of certain third country’s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2008/961/EC gir adgang til å benytte nærmere bestemte regnskapsspråk ved utarbeidelse av års- og delårsregnskaper.

Endringsvedtaket fastsetter at for regnskapsår som begynner 1. januar 2012 eller senere, vil ytterligere tre lands regnskapsspråk være å anse som ekvivalente. Dette gjelder kinesisk GAAP, canadisk GAAP og sørkoreansk GAAP. Overgangsordningen for indisk GAAP er forlenget frem til utløpet av 2014. Dette medfører at indisk GAAP kan benyttes for regnskapsår som starter før 1. januar 2015.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Beslutningen medfører behov for endringer i verdipapirforskriften.

Andre opplysninger
Kommisjonsvedtaket er innarbeidet i verdipapirforskriften § 5-11.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 344-345
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0194
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro