Trygdebestemmelser om registrering i oppholdslandet

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. S6 av 22. desember 2009 om registrering i bostedsmedlemsstaten i henhold til artikkel 24 i forordning (EF) nr. 987/2009 og sammenstilling av fortegnelser i henhold til artikkel 64 nr. 4 i forordning (EF) nr. 987/2009

Decision No S6 of 22 December 2009 concerning the registration in the Member State of residence under Article 24 of Regulation (EC) No 987/2009 and the compilation of the inventories provided for in Article 64(4) of Regulation (EC) No 987/2009

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 1408/71 ble fra 1. mai 2010 erstattet av forordning 883/2004 i EU. Det medfører at beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d).

Beslutning nr. S6 gjelder registreringer i bostedsstaten i henhold til artikkel 24 i gjennomføringsforordningen nr. 987/2009, med sikte på å oppnå naturalytelser, og prosedyrer mht. artikkel 64 nr. 4 i forordning 987/2009 (metode for beregning av de månedlige rundsummer (faste beløp) og det samlede faste beløp.

Merknader
Beslutningen krever ikke endringer i norsk rett.

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 som trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Ifølge artikkel 3 i beslutningen har denne samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2009
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 388-389
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0427(02)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro