Trygdebestemmelser: overgangsperiode

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. E3 av 19. oktober 2011 om overgangsperioden definert i artikkel 95 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

Decision No E3 of 19 October 2011 concerning the transitional period as defined in Article 95 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2012)

Sammendrag av innhold
Artikkel 95 i gjennomføringsforordningen (EF) nr. 987/2009 til forordning (EF) nr. 883/2004 fastsetter at etter en overgangsperiode skal all utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene skje elektronisk, og dagens papirblanketter vil i stor grad bli borte. Bare såkalte portable papirblanketter som den enkelte trenger å ha med seg, vil fortsatt bli utstedt (herunder A1, tidligere E 101).

Overgangsperioden skulle opprinnelig utløpe 24 måneder fra ikrafttredelsen, dvs. 1. mai 2012. Den administrative kommisjon kan imidlertid avtale en passende forlengelse dersom den nødvendige fellesskapsstruktur (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) forsinkes vesentlig i forhold til ikrafttredelsen av gjennomføringsforordningen. Fordi det har vært store forsinkelser, ble det etter anbefaling fra Den tekniske kommisjon enighet i Den administrative kommisjon på møtet 19. oktober 2011 om forlengelse av overgangsperioden frem til 1. mai 2014. Den administrative kommisjon kan imidlertid se på beslutningen igjen, på grunnlag av en samlet plan og analyse av Styringskomiteen for EESSI (EESSI Project Steering Committee).

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 19. oktober 2011 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 (a) om tolkningsspørsmål. Den vil ikke kreve endringer i norsk rett.

Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene.

Beslutningen er formelt en ikke-bindende rettsakt, og den krever ikke endringer norsk rett.

Beslutning nr. 76/2011 om innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ble vedtatt av EØS-komitéen 1. juli 2011 og trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av AC-beslutning nr. E3 i EØS-avtalen ved beslutning nr. 165/2012 av 28. september 2012 som trådte i kraft 29. september 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.10.2011
Anvendelsesdato i EU
01.02.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 232-233
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
29.09.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0114(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro