Trygdebestemmelser: overgangsperiode

Tittel

Beslutning nr. E4 av 13. mars 2014 om overgangsperioden fastsatt i artikkel 95 i europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

Decision No E4 of 13 March 2014 concerning the transitional period as defined in Article 95 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.01.2015)

Sammendrag av innhold
Artikkel 95 i gjennomføringsforordningen (EF) nr. 987/2009 til forordning (EF) nr. 883/2004 fastsetter at etter en overgangsperiode skal all utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene skje elektronisk, og dagens papirblanketter vil i stor grad bli borte. Bare såkalte portable papirblanketter som den enkelte trenger å ha med seg, vil fortsatt bli utstedt (herunder A1, tidligere E 101).

Overgangsperioden skulle opprinnelig utløpe 24 måneder fra ikrafttredelsen av forordningen, dvs. 1. mai 2012. Den administrative kommisjon kan imidlertid avtale en passende forlengelse dersom den nødvendige fellesskapsstrukturen (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) forsinkes vesentlig i forhold til ikrafttredelsen av gjennomføringsforordningen. Ettersom det hadde vært store forsinkelser i arbeidet med å utvikle EESSI, ble fristen utsatt til 1. mai 2014 ved Den administrative kommisjons beslutning nr. E3 av 19. oktober 2011. Det har i perioden etter at denne beslutningen ble fattet, vist seg at EESSI er ytterligere forsinket. Etter anbefaling fra Den tekniske kommisjon var det enighet i Den administrative kommisjon på møtet 13. mars 2014 om at overgangsperioden måtte forlenges. Det ble vedtatt at overgangsperioden skulle forlenges slik at overgangsperioden på 2 år først løper fra det tidspunkt da Den administrative kommisjon bekrefter at det sentrale EESSI-systemet er utviklet, testet og satt i produksjon, slik at medlemsstatene kan begynne sitt arbeid med integrasjon mot systemet. Beslutningen erstatter beslutning nr. E3 av 19. oktober 2011.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 13. mars 2014 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Teksten er i følge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EUs utenrikstjeneste 1. desember 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.03.2014
Anvendelsesdato i EU
20.05.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 278-280
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0520(03)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro