Trygdebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. E1 av 12. juni 2009 om praktiske spørsmål for overgangsperioden for elektronisk datautveksling via midler som referert til i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

Decision No E1 of 12 June 2009 concerning the practical arrangements for the transitional period for the data exchange via electronic means referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 1408/71 erstattes av forordning 883/2004 fra 1. mai 2010. Det medfører at beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d).

Beslutning nr. E1 gjelder praktiske spørsmål for overgangsperioden for elektronisk datautveksling via midler som referert til i artikkel 4 i forordning 987/2009. Den ble vedtatt 12. juni 2009 på AC-møte i Praha og kom til anvendelse i EU fra 1. mai 2010.

Merknader
Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, som trådte i kraft 1. juni 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2009
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 169-170
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0424(03)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro