Trygdebestermmelser om naturalytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. S5 av 2. oktober 2009 om fortolkningen av begrepet naturalytelser som definert i artikkel 1(va) i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 mht. sykdom og svangerskap eller fødsel etter artiklene 17, 19, 20, 22, 24 nr. 1, 25, 26, 27 nr. 1, 3, 4 og 5, 28, 34 og 36 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 og om beregning av ytelser som skal refunderes i henhold til artiklene 62, 63 og 64 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

Decision No S5 of 2 October 2009 on interpretation of the concept of ‘benefits in kind’ as defined in Article 1(va) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council in the event of sickness or maternity pursuant to Articles 17, 19, 20, 22, 24(1), 25, 26, 27(1, 3, 4 and 5), 28, 34 and 36(1 and 2) of Regulation (EC) No 883/2004 and on calculation of the amounts to be refunded under Articles 62, 63 and 64 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 1408/71 ble fra 1. mai 2010 erstattet av forordning 883/2004 i EU. Det medfører at beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d).

Beslutning nr. S5 gjelder fortolkning av begrepet "naturalytelser" som definert i artikkel 1(va) i grunnforordningen 883/2004 etter endring ved forordning 988/2009 mht. sykdom og svangerskap eller fødsel. Den gjelder videre beregning av ytelser som skal refunderes i henhold til artiklene 62 (prinsipper ved refusjon på grunnlag av faktiske utgifter), 63 og 64 (refusjon på grunnlag av faste beløp).

Merknader
Beslutningen krever ikke endringer i norsk rett.

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 som trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Ifølge artikkel 3 i beslutningen har denne samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.10.2009
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 381-382
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0424(15)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro