Trygdeforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1372/2013 av 19. desember 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004om koordinering av trygdeordninger og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004

Commission Regulation (EU) No 1372/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.08.2015)

Sammendrag av innhold
Etter artikkel 88 om oppdatering av vedlegg i Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger skal vedleggene til denne forordningen tas opp til revisjon med jevne mellomrom. Etter Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 92 om endring av vedlegg kan vedlegg 1-5 til gjennomføringsforordningen og vedlegg VI-IX til grunnforordningen etter anmodning fra Den administrative kommisjon endres ved en kommisjonsforordning.

Etter anmodning fra flere aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter vedtok Kommisjonen 19. desember 2013 forordning nr. 1372/2013 som endrer flere av vedleggene til de ovennevnte forordningene.

Artikkel 1 gjelder endringer av vedlegg til forordning (EF) nr. 883/2004. For det første endres vedlegg VIII som omhandler tilfeller der pro rata beregning, dvs. at pensjonen beregnes forholdsmessig etter opptjeningstiden i det enkelte land, kan unnlates (del 1) fordi en pensjon etter nasjonale regler blir lik eller høyere enn en pensjon beregnet etter forordningens bestemmelser, eller hvor denne beregningsmåten ikke gjelder (del 2). I vedleggets del 2 endres angivelser og henvisninger til nasjonal lovgivning hva gjelder Østerrike og Den tsjekkiske republikk.

Videre i artikkel 1 nr. 2 endres vedlegg XI til forordning (EF) nr. 883/2004. Dette vedlegget omhandler særlige bestemmelser om anvendelsen av medlemsstatenes lovgivning. Her har Nederland gjort en tilføyelse i sin oppføring for å definere personer som skal anses som pensjonssøkere etter forordning (EF) 883/2004 artikkel 22. Dette var imidlertid en feil fordi Kommisjonen ikke har hjemmel til å endre vedlegg XI til forordning 883/2004, men kun vedleggene VI-IX, jf. artikkel 92 i forordning 987/2009. Artikkel 1 nr. 2 i forordning 1372/2013 er derfor slettet med virkning fra 1. januar 2014, jf. artikkel 2 i kommisjonsforordning 1368/2014, som ble innlemmet i EØS-avtalen ved samme beslutning som denne rettsakten, se nedenfor under status.

Artikkel 2 gjelder endringer av vedlegg til forordning (EF) nr. 987/2009. For det første endres vedlegg 1, som omhandler gjennomføringsbestemmelser til bilaterale avtaler som fortsatt skal gjelde og nye bilaterale gjennomføringsavtaler. I dette vedlegget slettes følgende avtaler: Danmark - Frankrike, Danmark - Nederland, Hellas - Nederland, Spania - Nederland og Italia - Nederland. I tillegg er det gjort endringer hva gjelder avtalene mellom Frankrike og Luxembourg, Frankrike og Nederland samt Nederland og Storbritannia.

Videre endres vedlegg 5. I dette vedlegget, som omhandler medlemsstater som på gjensidig grunnlag fastsetter maksimalt beløp for refusjon av arbeidsløshetsytelser, er Nederland tilføyd.

Etter artikkel 3 trer forordningen i kraft 1. januar 2014.

Merknader
Forordningen er vedtatt i medhold av forordning (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/2009. Rettsakten vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Gjeldende norsk rett på området
Trygdeområdet reguleres i Norge av en rekke lover hvorav den viktigste er lov av 28. februar 1997 om folketrygd.

Koordinering av trygdeytelser for personer som beveger seg over landegrensene er regulert i en rekke bi- og multilaterale avtaler, såkalte trygdavtaler, som Norge har inngått i henhold til folketrygdlovens § 1-3 mv. Det viktigste regelverket på dette området er nå EØS-avtalens bestemmelser. EØS-avtalens bestemmelser går ved motstrid foran bestemmelser i nasjonal lovgivning. Dette følger av EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 2.

Norske interesser
Endringene fremstår som lite kontroversielle og vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett. Det dreier seg om justeringer av nasjonal teknisk og administrativ art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt.

Forhandlingssituasjonen
Rettsakten anses ikke som problematisk for norsk del. Rettsakten er EØS-relevant. Dette er også Kommisjonens mening, jf. merknaden i undertittelen ("Text with relevance for the EEA and for Switzerland").

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser
Rettsakten vil ikke få administrative, økonomiske, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser for Norge.

Konklusjon
Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger
I henhold til artikkel 92 i forordning 987/2009 om endring av vedlegg kan vedlegg 1-5 til gjennomføringsforordningen og vedlegg VI-IX til grunnforordningen etter anmodning fra Den administrative kommisjon endres ved en kommisjonsforordning. I kommisjonsforordning 1372/2013 artikkel 1 nr. 2 ble vedlegg XI til forordning 883/2004 endret, noe som således var en feil. Ved artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1368/2014 av 17. desember 2014 ble endringsbestemmelsen, artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning 1372/2013, slettet med virkning fra 1. januar 2014.

Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vedlegg VI ved dens beslutning nr. 101/2015 av 30. april 2015, som trådte i kraft 1. mai 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.2015
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1372
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro