Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: Beslutning nr. E6 av 19. oktober 2017 om fastsettelse av når en elektronisk melding i rettslig forstand anses som levert i systemet for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger (EESSI)

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems: Decision No E6 of 19 October 2017 concerning the determination of when an electronic message is considered legally delivered in the Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) system

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2020)

Sammendrag av innhold
Artikkel 81 i forordning 883/2004 har bestemmelser om at et krav, en erklæring eller en anke som skulle ha vært fremsatt innen et spesifikt tidspunkt til en myndighet i en medlemstat, men som i stedet var fremsatt innen det samme tidspunktet til en tilsvarende myndighet i en annen medlemsstat, skal være godtagbart. Forordning 987/2209 artikkel 4 og artikkel 2 nr. 4 har bestemmelser om elektronisk overføring av data mellom myndighetene, og når tidsfrister for å besvare krav begynner å løpe. Videre finnes det bestemmelser det må tas hensyn til når det gjelder perioder, datoer og tidsfrister i rådsforordning 1182/71.

På denne bakgrunn har det vært nødvendig å nedfelle regler som fastslår når en elektronisk melding rettslig sett skal anses å være levert ved anvendelse av EESSI (system for elektronisk utveksling av informasjon på trygdeområdet), for å kunne fastslå de frister som skal gjelde etter forordning 883/2004 og forordning 987/2009, sett i sammenheng med forordning 1182/71.

I henhold til bestemmelsene i forordning 883/2004 og 987/2009 anses en melding å være levert når den ankommer kompetent institusjon eller forbindelsesorgan i mottakende medlemssat, selv i saker der denne institusjonen ikke selv skal behandle saken. I EESSI systemet vil en teknisk mekanisme i systemet sikre at en meldings avsender får beskjed når en melding er levert.

Beslutning E6 legger til grunn de generelle prinsippene på trygdeområdet fastsatt i forordning 883/2004 og 987/2009, der en melding anses å være levert når det kommer til kompetent institusjon eller forbindelsesorgan i mottakermedlemsstaten. Tilsvarende vil det derfor, når oversendelsen skjer elektronisk, være slik at meldingen anses å være levert når den når endepunktet i den elektroniske løsningen.

Hva som regnes som endepunktet, er basert på den såkalte ebMS AS4 elektroniske dataoverføringsprotokollen i EESSI. Denne sørger for "meldingspålitelighet". Dette innebærer at når en melding sendes via denne protokollen, blir avsender informert når meldingen er vellykket levert til endepunktet i EESSIs meldingsutveksling i ebMS AS4 protokollen, eller at det gis beskjed om at meldingen ikke kom frem. Dette endepunktet er det nærmeste man kommer den manuelle løsningen der meldingen kommer frem til kompetent institusjon eller forbindelsesorgan. Meldingen anses rettslig sett å være avlevert i EESSI den dagen kvittering genereres fra endepunktet.

Videre er det medlemsstatenes ansvar at meldinger som er levert til deres nasjonale adgangspunkt (Access Point) videreformidles til endepunktet for EESSI-meldingen minst hver 24 time, og at kvitteringen for leveringen eller for at leveringen har feilet genereres i systemets endepunkt senest dagen etter datoen meldingen ble sent.

I tilfeller der det er tvil om hvilken dato meldingen ble sendt, må medlemsstatene forsikre seg om at saksbehandlerne kan finne de nødvendige opplysningene om datoen meldingen gikk gjennom eller feilet i IKT-systemet. Den administrative kommisjon vil definere detaljene i denne konsultasjonsprosedyren.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger 19. oktober 2017 med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål og forordning 987/2009, og trådte i kraft i EU 24. oktober 2018. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Beslutninger fattet av Den adminstrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta i betraktning", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet vesentlige merknader. SU Trygd har konkludert med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.
Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av AC-beslutning nr. E6 ved sin beslutning 235/2019 av 27. september 2019 som trådte i kraft 28. september 2019. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.10.2017
Anvendelsesdato i EU
24.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1004(02)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro