Tungmetaller i kasserte biler og kjøretøy

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/689/EF av 1. august 2008 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene (ny side)

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ifølge artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF er det forbudt at bruge bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom i materialer og komponenter i køretøjer, der markedsføres efter den 1. juli 2003, bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i direktivets bilag II, og på de deri anførte betingelser. Ifølge artikel 4, stk. 2, litra b), i direktiv 2000/53/EF skal Kommissionen regelmæssigt ændre bilag II under hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling.

(2) Bilag II til direktiv 2000/53/EF indeholder en liste med materialer og komponenter, der er undtaget fra tungmetalforbuddet i direktivets artikel 4, stk. 2, litra a). Flere af undtagelserne udløber på en bestemt dato, der er anført i samme bilag. Køretøjer, der markedsføres inden udløbsdatoen for en given undtagelse, kan indeholde tungmetaller i de materialer og komponenter, der er opført på listen i bilag II til direktiv 2000/53/EF.

(3) Nogle undtagelser fra forbuddet i artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF bør ikke forlænges, da det som følge af den tekniske udvikling er blevet muligt at undgå bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom til de pågældende anvendelsesformål.

(4) Visse materialer og komponenter, der indeholder bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom, bør fortsat være undtaget fra forbuddet i artikel 4, stk. 2, litra a), da anvendelsen af disse stoffer i de bestemte materialer og komponenter stadig er uundgåelig. I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at ændre datoen for, hvornår disse undtagelser udløber, for at give mere tid til at afskaffe de forbudte stoffer i fremtiden.

(5) I bilag II til direktiv 2000/53/EF som ændret ved Kommissionens beslutning 2005/438/EF af 10. juni 2005 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer bestemmes det i anmærkningerne, tredje led, at reservedele, der markedsføres efter den 1. juli 2003 til brug i køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2003, er undtaget fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, litra a). Den undtagelse giver mulighed for reparation af køretøjer, der er markedsført inden tungmetalforbuddet i artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF trådte i kraft, med reservedele, der opfylder samme kvalitets- og sikkerhedskrav som de dele, køretøjerne oprindelig var udstyret med.

(6) Reservedele til køretøjer, der er markedsført efter den 1. juli 2003, men inden udløbsdatoen for en given undtagelse i bilag II til direktiv 2000/53/EF, er ikke omfattet af bestemmelsen i anmærkningerne, tredje led, i samme bilag. Følgelig må reservedele til sådanne køretøjer ikke indeholde tungmetaller, selv om de skal erstatte dele, der oprindelig indeholdt tungmetaller.

(7) I nogle tilfælde er det teknisk umuligt at reparere køretøjer med andre reservedele end de originale, da det ville kræve ændring af hele køretøjssystemers dimensionering og funktionsmåde. Sådanne uoriginale reservedele passer ikke i de køretøjssystemer, der oprindelig er fremstillet med dele indeholdende tungmetaller, og sådanne køretøjer kan ikke repareres og må måske kasseres før tiden. Følgelig bør bilag II ændres, så der tages højde herfor. Denne beslutning bør kun omfatte et begrænset antal køretøjer og materialer og komponenter til køretøjer og kun i et begrænset tidsrum.

(8) Da forbrugernes sikkerhed er altafgørende, og da genbrug af produkter, istandsættelse og levetidsforlængelse er til gavn for miljøet, bør der være reservedele til rådighed til reparation af køretøjer, der er markedsført mellem den 1. juli 2003 og undtagelsens udløbsdato. Brug af bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom i materialer og komponenter i reservedele til reparation af sådanne køretøjer, bør derfor accepteres.

(9) Formuleringen af undtagelsernes ordlyd bør harmoniseres med de øvrige miljødirektiver om affald, som indeholder lignende undtagelser.

(10) Direktiv 2000/53/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.08.2008
Anvendelsesdato i EU
26.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet