Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011 av 11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av fabrikantens lovpligtige fabrikasjonsplate og av identifikasjonsnummer (VIN-nummer) til motorkjøretøy og tilhengere til disse og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet av motorkøretøy, tilhengere til disse samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy

Commission Regulation (EU) No 19/2011 of 11 January 2011 concerning type-approval requirements for the manufacturer’s statutory plate and for the vehicle identification number of motor vehicles and their trailers and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 fastlegges de generelle bestemmelsene for krav om typegodkjenning av motorvogner, herunder identifikasjonsmetoder. Kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011 fastsetter spesifikke prosedyrer, tester og krav til slike typegodkjenninger. Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning, som vedrører typegodkjenningsprosedyren i henhold til europaparlamentets og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhenger til disse samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Verken direktiv 2007/46/EF eller forordning (EF) nr. 661/2009 er per dato tatt inn i EØS-avtalen. Direktiv 2007/46/EF er klarert EØS-relevant og akseptabel i EØS/EFTA-statene, og vil innlemmes i EØS-avtalen snarlig. Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever Rådets direktiv 76/114/EØF av 18. desember 1975 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning vedrørende skilter (fabrikasjonsplater) og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måte for bil og tilhenger til bil. De tekniske krav i Kommisjonsforordning 19/2011 samsvarer med tidligere direktiv om samme emne, men er språklig modernisert og begrepsbruken er tilpasset den som følger av direktiv 2007/46/EF med tilhørende implementerende rettsakter. Virkeområdet for forordning 19/2011 svarer til virkeområdet for direktiv 76/114/EØF og gjelder ferdigoppbygde og delvis ferdigoppbygde kjøretøy i klasse M, N og O.

Det finnes ikke harmonisert lovgivning om tillatt totalmasse eller tillatt totalbelastning på aksler eller akselgrupper for tunge kjøretøy. Derfor inneholder europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997 om masse og dimensjoner for bil og tilhenger til bil, regler for bestemmelse av tillatt totalmasse ved registrering/ibruktaking, som skal fastsettes med henblikk på registrering, ibruktaking eller bruk av tunge kjøretøy innenfor en medlemsstats område. Det er derfor funnet hensiktsmessig å la den tillatte totalmasse ved registrering/ ibruktaking inngå i fabrikantens fabrikasjonsplate. Av hensyn til trafikksikkerheten er det også hensiktsmessig å la den tillatte totalbelastning på en akselgruppe inngå.

Merknader

EF-hjemmel
Forordning (EU) nr. 19/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet unde henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også punktet "status")
I det norske regelverk er tekniske krav til fabrikasjonsplater regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 6-4 nr. 1 og 2.

Norsk gjennomføring
Forordningen omhandler tekniske krav til fabrikasjonsplate. Den viderefører i hovedsak tidligere krav for å tilpasses ny ordning for typegodkjenning etter rammedirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Endringene i tekniske krav til fabrikasjonsplate (antall opplysninger på plata) er tilpasset de krav til opplysninger som fremkommer av 2007/46/EF med endringsrettsakter, men det er ikke nødvendig å gjøre endringer i dagens norske regelverk før direktiv 2007/46/EF er implementert i norsk rett.

Forordningen vil på bakgrunn av det ovennevnte ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Det foreslås å endre kjøretøyforskriften § 6 - 4 nr. 1 og 2, slik at forordning 19/2011 også tas med i henvisningen til EUs rettsakter. Norge stiller seg positiv til forordningen, da regelverket blir enklere å forholde seg til.

Vurdering
Forordningen vurderes som akseptabel for Norge og EØS-relevant.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 11. januar 2011, og trådte i kraft i EU 1. februar 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.01.2011
Anvendelsesdato i EU
01.02.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 387-399
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0019
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro