Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1009/2010 av 9. november 2010 om krav til typegodkjenning av hjulavskjerminger for visse motorkjøretøyer og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter, med tanke på generell sikkerhet

Commission Regulation (EU) No 1009/2010 of 9 November 2010 concerning type-approval requirements for wheel guards of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 661/2009 som gjelder typegodkjenningsprosedyren i henhold til rammedirektiv 2007/46/EF om typegodkjenning av motorkjøretøy, vil erstatte 150 eksisterende direktiv. Hensikten er å oppnå et harmonisert regelverk for kjøretøy. I praksis vil dette innebære at nåværende særdirektiver innenfor de enkelte områder oppheves, og vil erstattes av en forordning som tas inn i forordning (EF) 661/2009.

Når det gjelder avskjerming av hjul på kjøretøy opphever forordning (EU) Nr. 1009/2010 rådsdirektiv 78/549/EØF. Kravene og virkeområdet i direktiv 78/549/EØF er tatt inn i forordning (EU) nr. 1009/2010, noe som vil medføre et enklere regelverk og mindre adminstrativt arbeid ettersom typegodkjenningsprossessen blir forenklet. Artikkel 2 i sistnevnte forordning inneholder definisjoner av hva som menes med kjøretøytype, dekkets omkrets og anordninger for kjøring på snø. I artikkel 3 er det bestemmelser for prosessen i forbindelse med typegodkjenning, hvor det er henvist til bilag II som omhandler krav til hjulavskjerminger. Disse kravene er identiske med kravene i rådsdirektiv 78/549/EØF.

EF-hjemmel
Forordning (EU) nr. 1009/2010 gjennomfører forordning (EF) 661/2009 som er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også punktet "status")

I det norske regelverket er krav til hjulavskjermninger til visse motorkjøretøy regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 32-1 nr. 9 som lyder som følger:

Personbil som tilfredsstiller kravene i direktiv 78/549/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 94/78/EF eller bil som oppfyller kravene i 91/226/EØF, anses å oppfylle kravene i nr. 1 - 8.

Norsk gjennomføring
Norge stiller seg positiv til forordningen ettersom den bidrar til et mer harmonisert regelverk. Ettersom forordningen viderefører kravene i rådsdirektiv 78/549/EØF som er implementert i norsk rett, vil ikke implementeringen av forordningen medføre økonomiske konskvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere forordningen i kjøretøyforskriften.

Vurdering
Forordningen vurderes som akseptabel og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av dette direktivet.

Status
Forordningen ble vedtatt 9. november 2010, og trådte i kraft i EU den 29.11.10. Forordningen har vært på høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2010
Anvendelsesdato i EU
30.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 378-386
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro