Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 406/2010 av 26. april 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 79/2009 om typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy

Commission Regulation (EU) No 406/2010 of 26 April 2010 implementing Regulation (EC) No 79/2009 of the European Parliament and of the Council on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 406/2010 er en gjennomføringsforordning til europaparlaments- og rådsforordning 79/2009 om typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøy. Forordning 79/2009 er per dato innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen inneholder basiskravene for typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøy, mens forordning 406/2010 inneholder de detaljerte tekniske kravene til hydrogenkomponentene. Det stilles spesifikke, detaljerte krav til konstruksjon og plassering av hydrogenkomponenter, til både systemer for komprimert hydrogen og flytende (nedkjølt) hydrogen. Det stilles også krav til elektroniske kontrollsystemer i slike kjøretøy.

Forordningen beskriver videre de administrative prosedyrene for godkjenning av hydrogendrevne kjøretøy, og unntar hydrogendrevne kjøretøy fra visse typegodkjenningskrav som ikke er relevante for slike kjøretøy.

Merknader
Kommisjonsforordning 406/2010 gjennomfører europaparlaments - og rådsforordning 79/2009 som er vedtatt med hjemmel i EF-traktaten artikkel 95.

Forordningene sikrer en harmonisering av regelverket for godkjenning av hydrogendrevne kjøretøy i EU/EØS. Forordning (EU) nr. 406/2010 vil forenkle prosessen med typegodkjenning av hydrogenbiler, og sikre at alle hydrogenbiler og komponenter til hydrogenbiler oppfyller minimumssikkerhetskrav. Forordningen vil ha positive konsekvenser for private og for offentlige myndigheter i Norge, da den innebærer kostnadsbesparelser ved at typegodkjenningsprosessen forenkles betydelig.

Det finnes norske leverandører av hydrogenkomponenter til biler. For disse kan det i en overgangsfase ha noen økonomiske og praktiske konsekvenser ved at de må tilpasse produktene til nye krav. På den annen side vil hele det europeiske markedet få enhetlige tekniske krav, noe som på lenger sikt er en stor fordel for leverandørindustrien.

Implementeringen medfører ikke administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelse av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 26. april 2010 og trådte i kraft i EU 8. juni 2010. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. april 2012, beslutning nr. 81/2012. Rettsakten blir implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.04.2010
Anvendelsesdato i EU
07.06.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 225-331
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0406
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro