Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 65/2012 av 24. januar 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til gearskifteindikatorer (GSI) og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF

Commission Regulation (EU) No 65/2012 of 24 January 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards gear shift indicators and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 skal det monteres girskiftindikatorer (GSI) på alle M1-kjøretøyer med en egenvekt på maks. 2610 kg. Dette gjelder også for kjøretøy som er typegodkjent i henhold til artikkel 2.2 i forordning (EF) nr. 715/2007, som gjelder typegodkjenning av kjøretøy vedrørende avgass for lette persobiler og nyttekjøretøy. For å etterkomme bestemmelsene i forordning (EF) Nr. 661/2009 er det i forordning 65/2012 utarbeidet detaljerte bestemmelsen for girskifteindikatorer inkludert prøvemetode. Forordning (EF) nr. 661/2009 vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komitemøte 30. mars 2012.

Girskifteindikatoren skal gi signal til føreren når girskifte er anbefalt. Visning av når det skal skiftes gir skal tydelig fremgå på bilen instrumentbord, som kan kompletteres med lydsignal. Hensikten er å hjelpe sjåføren med ha riktig turtall på motoren - som vil kunne medføre lavere utslipp -, men vil også hjelpe til å unngå at motoren blir overruset. Dette vil redusere drivstofforbruket og vil således ha en miljømessig gevinst. Prøvemetodene vil foregå med manuell girkasse. Forordningen beskriver i detalj hvordan anbefalt girskiftemønster skal bestemmes.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 65/2012 er vedtatt med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte (TEUF) artikkel 114 og forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 14. Sistnevnte forordning er vedtatt med hjemmel i traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende rett
Forordning (EF) Nr. 661/2009 er inntil videre tatt inn i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 6-3.

Norsk gjennomføring (se også under punktet "status")

Forskriften vil bli implementert i kjøretøyforskriftens § 6-3 som er en overgangsbestemmelse inntil ny forskrift trer i kraft 1. juni 2012. Når den nye forskriften foreligger vil forordning 65/2012 bli implementert der.

Forordningen antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av forordningen. Imidlertid har vi deltatt i EU's komite for kjøretøy der regelverket har blitt diskutert.

Status
Forodningen ble vedtatt i EU 24. januar 2012 og kom til anvendelse i EU den 3. februar 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 28. september 2012, beslutning nr. 157/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.01.2012
Anvendelsesdato i EU
20.02.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 81-95
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.05.2012
Anvendes fra i Norge
25.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0065
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro