Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2011 av 27. januar 2011 om gjenomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av visse typer kjøretøy og tilhengere til disse når det gjelder avskjermingssystemer

Commission Regulation (EU) No 109/2011 of 27 January 2011 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval requirements for certain categories of motor vehicles and their trailers as regards spray suppression systems

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
I forordning (EF) nr. 661/2009 fastsettes de grunnleggende bestemmelser om krav til typegodkjenning av bil og tilhenger til bil i forhold til sprutbeskyttelsessystemer (skvettlapper) og typegodkjenning av sprutbeskyttelsessystemer som separate tekniske enheter. Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2011 fastsetter særlige prosedyrer, prøvninger og krav til slike typegodkjenninger. Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning, som vedrører typegodkjenningsprosedyren i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhenger til disse samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Forordning 661/2009 er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, og er derfor ikke blitt gjort gjeldende i norsk regelverk. Direktiv 2007/46/EF er per dato heller ikke innlemmet i EØS-avtalen, men er klarert for innlemmelse på EØS/EFTA-siden og vil tas inn i EØS-avtalen snarlig. Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever Rådets direktiv 91/226/EØF av 27. mars 1991 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om avskjermingssystemer for visse grupper av motorvogner og deres tilhengere. De tekniske krav i Kommisjonsforordning 109/2011 samsvarer med tidligere direktiv om samme emne. Virkeområdet for denne forordning svarer til virkeområdet for direktiv 91/226/EØF og er derfor begrenset til kjøretøy i klassene N og O.

Merknader

EF-hjemmel
Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2010 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også under punktet "status")

I det norske regelverket er krav til sprutbeskyttelsessystemer regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) §§ 32-1 nr. 9,32-2 nr.3 og 32-6 nr. 4.

Norsk gjennomføring
Forordningen medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav, da forordningen viderefører allerede gjennomførte tekniske krav for tilpasning til ny ordning for typegodkjenning. Forordningen vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Det foreslås å endre kjøretøyforskriften § 32-1 nr. 9, § 32-2 nr.3 og § 32-6 nr. 4, slik at forordningen tas med i henvisningen til EUs rettsakter.

Vurdering
Forordningen vurderes som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 27. januar 2011, og trådte i kraft i EU 1. mars 2011, dog slik at typegodkjenning etter direktiv 91/226/EØF kan gjøres fram til 1. november 2012 og fortsatt gis utvidelser etter direktiv 91/226/EØF etter denne dato.Forordningen har vært på høring i Norge.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.01.2011
Anvendelsesdato i EU
01.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 400-426
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro