Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5 og Euro 5+

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/239 av 20. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn til tilpasning av skjemaene for typegodkjenningsprosedyrene for kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler til kravene til miljøtrinnene Euro 5 og Euro 5+

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/239 of 20 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the adaptation of the templates for type-approval procedures for two- or three-wheel vehicles and quadricycles to the environmental steps Euro 5 and Euro 5+ requirements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 901/2014 omhandler administrative krav for godkjenning og registrering av moped og motorsykkel. Som følge av nye Euro 5-krav må forordning 901/2014 tilpasses. Dette gjøres gjennom nylig vedtatte forordning (EU) 2020/239; forordningen endrer de administrative kravene og dokumenter som skal framlegges i forbindelse med godkjenning og registrering, slik at disse blir i samsvar med allerede vedtatte endringer i de tekniske bestemmelsene.

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2019/129 gjelder anvendelsen av miljøklasse Euro 5 for kjøretøy i klasse L (motorsykler med to, tre eller fire hjul). Angitte underklasser av kjøretøyene skal oppfylle ytterligere tekniske krav fra nærmere angitte datoer. Andre underklasser er unntatt eller skal oppfylle visse krav senere enn opprinnelig fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013.

De administrative bestemmelsene for typegodkjenning som er fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014, er tilpasset som følge av endringene i forordning (EU) 2019/129. Dette vil lette typegodkjenningsprosedyren, og gi de nasjonale myndighetene mulighet for å kontrollere overholdelsen av de krav til miljøklasse Euro 5 og Euro 5+ (som gjelder på en gitt dato).

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 er derfor endret.

Bestemmelsene i forordning (EU) 2020/239 er i overensstemmelse med uttalelsen fra det tekniske utvalg for motorkjøretøy (Technical Committee for Motor Vehicles – TCMV).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 901/2014 er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften), og forordning 2020/239 vil bli implementert i samme forskrift.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Siden rettsakten går etter EFTAs hurtigprosedyre blir den ikke forelagt noe Spesialutvalg for vurdering.

Vurdering
Forordningen er vurdert relevant og akseptabel for Norge av Statens vegvesen.

Andre opplysninger
Norge har vært representert i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 20.februar 2020, og kom til anvendelse i EU den 12. mars 2020.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen den 23.10.20, beslutning nr. 151/2020. Endringsrettsakt ble vedtatt samme dag, og Form 1 sendt ESA 24.10.20.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.02.2020
Anvendelsesdato i EU
12.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.10.2020
Anvendes fra i Norge
23.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0239
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro