Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1824 av 14. juli 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 når det gjelder krav til henholdsvis kjøretøyers funksjonelle sikkerhet, kjøretøyskonstruksjon og generelle krav samt miljøprestasjoner og fremdriftsytelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1824 of 14 July 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 3/2014, Delegated Regulation (EU) No 44/2014 and Delegated Regulation (EU) No 134/2014 with regard, respectively, to vehicle functional safety requirements, to vehicle construction and general requirements and to environmental and propulsion unit performance requirements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.20176)

Forordning (EU) 2016/1824 medfører en rekke endringer i motorsykkelforordningen 168/2013, samt tilhørende delegert forordning nr. 3/2014 (gjelder kjøretøyets funksjonelle sikkerhet), forordning nr. 44/2014 (kjøretøykonstruksjon) og forordning 134/2014 (miljøprestasjoner og fremdriftytelse). I dette notet vil de viktigste endringene bli omtalt.

Forordning 2016/1824 vedlegg I medfører følgende endringer i delegert forordning 3/2014:

• Vedlegg I angir oppdatert liste over ECE-regulativer som er obligatorisk å bruke

• Vedlegg IV Dersom det er innebygget RESS som medfører at kjørøyet kan lades opp eksternt av føreren, skal kjøretøyet ikke kunne bevege seg med eget fremdriftsystem så lenge den er fysisk tilkoblet en stikkontakt. Videre skal det ikke være mulig å aktivere kjøretøyet til å kjøre bakover under kjøring fremover da dette kan medføre kraftig oppbremsing eller blokkering av hjulene.

• Vedlegg VII Sikkerhetsruter skal være typegodkjent i henhold til ECE-reg. nr. 43.

• Vedlegg VIII om krav til symboler slik som form og tykkelse på streker.

• Vedlegg IX vedr. kobling av kjørelys. Videre at baklys som kan godkjennes for kjøretøy i klasse L skal typegodkjennes iht. ECE-reg. 23, sidemarkeingslys etter ECE-reg. 91.

• Vedlegg XV Dekk som monteres på kjøretyet, inkl. reservehjul, skal være typegodkent iht. ECE-reg. nr. 75. Alternativt kan det monteres dekk som er typegodkjent iht. direktiev 92/23 og forordning 661/2009 eller ECE-reg. 106. Videre er det generelle krav til montering av dekk slik som plass i hjulhuset for dekk.

• Vedlegg XVI har krav til kjennemerkets plassering

• Vedlegg XVIII sier at det er tillatt å justere tenningsegenskapene for å begrense hastigheten på kjørtøyet.

• Vedlegg XIX har krav om at alle kjøretøyer i klasse L1e-A og sykler med pedaler i klasse L1e-B skal konstrueres slik at de er i overenstemmelse med ISO standard 4210:2014.

Forordning 2016/1824 vedlegg II medfører følgende endringer i delegert forordning 44/2014:

Vedlegg I inneholder oppdatert liste over ECE-regulativer som skal brukes. Videre er det endringer når det gjelder hvordan stempel og sylinder skal betegnes. Videre er det krav om at en eventuell pakning mellom sylinderens endeflate og veivhuset etter montering ikke skal være større enn 0,5 mm. Videre er det krav om hvordan CVT-dekselet (trinnløs girskifting) skal vært montert. For klasse L3e-A1 og L4e-A1 er det krav til montering av insugningsmanifolden. Videre at kompontenter skal være merket.

• Vedlegg III inneholder krav til typegodkjenning. Videre om krav til betegnelser knyttet til avgass.

• Vedlegg VIII inneholder krav til kjøretøyets utforming.

• Vedlegg IX inneholder krav til drivstofftanken mht. til testing.

• Vedlegg XI inneholder kav til kjøretøyets frihøyde og hvordan denne skal måles.

• Vedlegg XII har en ny tabell vedrørende OBD II-funksjoner med tilhørende krav.

Forordning 2016/1824 vedlegg III medfører følgende endringer i forordning nr. 134/2014:

• Vedlegg II inneholder beregningsmetoder for girskifte samt beregningsmetoder for utslipp.

• Vedlegg V sier at det kun er kjøretøy i (under)klasse L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A som skal oppfylle krav til fordampning.

• Vedlegg X inneholder krav til utstyr som skal være montert ved testing av ytelse for å bestemme deiemoment og nettoeffekt.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en delegert endringsrettsakt, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:
Forordning (EU) 168/2013 med nevnte, delegerte rettsakter er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av motorsykler m.m. (motorsykkelforskriften). Forskriften trådte i kraft i Norge 1. september 2016.

Norsk gjennomføring:
Forordning (EU) 2016/1824 vil bli implementert i motorsykkelforskriften på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i motorsykkelforskriften. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg.

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet støtter dette.

Vurdering
Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært tilstede i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av endringene.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen ble vedatt 14. juli 2016 og kom til anvendelse i EU den 16. oktober 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2016
Anvendelsesdato i EU
16.10.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 76-121
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1824
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro