Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv), retting av visse språkversjoner av kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge godskjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og retting av den danske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 med hensyn til bestemmelse av CO₂-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011

(Draft) Commission Regulation correcting certain language versions of Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive), correcting certain language versions of Commission Regulation (EU) No 582/2011 implementing and amending Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and amending Annexes I and III to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, and correcting the Danish language version of Commission Regulation (EU) 2017/2400 implementing Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of the CO2 emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den danske, franske og slovakiske udgave af direktiv 2007/46/EF og den danske og franske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 og den danske udgave af Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 indeholder en række fejl. Mere specifikt er termerne »bi-fuel« og »dual-fuel« blevet oversat med den samme term, selv om de betegner to forskellige typer motordrift. »Dual-fuel« motorer benytter faktisk både diesel og gas samtidigt, mens »bi-fuel« motorer bruger de to brændstoffer skiftevis.

(2) Den danske udgave af direktiv 2007/46/EF indeholder også andre fejl, idet termerne »mono fuel« og »flex fuel« ikke er blevet oversat konsekvent, og de bør derfor rettes. Desuden er »WHTC« visse steder blevet oversat med forkortelsen for en anden type prøvning, nemlig »WHSC«.

(3) Den danske, franske og slovakiske udgave af direktiv 2007/46/EF og den danske og franske udgave af forordning (EU) nr. 582/2011 samt den danske udgave af forordning (EU) 2017/2400 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver berøres ikke heraf.

(4) Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 582/2011 og i forordning (EU) 2017/2400 er en del af den ramme, der er fastlagt ved direktiv 2007/46/EF, og visse af fejlene i forordningens ordlyd forekommer også i direktivets ordlyd. Direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 582/2011 og forordning (EU) 2017/2400 bør derfor berigtiges ved en enkelt retsakt.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet