Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass

Tittel

Kommissionens direktiv 2014/44/EU av 18. mars 2014 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF om typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer og av deres tilhengere og utskiftbarte trukket materiell samt av systemer, komponenter og tekniske enheter til disse kjøretøyer

Commission Directive 2014/44/EU of 18 March 2014 amending Annexes I, II and III to Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.05.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/44/EU endrer vedlegg I, II og III til direktiv 2003/37/EF (gjeldende typegodkjenningsdirektiv for traktorer).

Bakgrunnen for endringen er følgende:

I direktiv 2000/25/EF -som er et av særdirektivene som skal oppfylles ved typegodkjenning - er det fastsatt grenseverdier og testmetoder for avgass fra jord- og skogsbrukstraktorer. Testmetoden som skal brukes fremgår av direktiv 97/68/EF. Testmetodene har stadig blitt videreutviklet, og som følge av det har direktiv 97/68/EF blitt endret en rekke ganger. Dette har medført et avvik mellom direktiv 2000/25/EF og direktiv 97/68/EF. Dette avviket har blitt rettet opp gjennom Kommisjonens nylig vedtatte direktiv 2014/43/EU, som endrer vedleggene til direktiv 2000/25/EF.

Siden direktiv 2000/25/EF er et av særdirektivene til godkjenningsdirektiv 2003/37/EF, må vedleggene I, II og III til direktiv 2003/37/EF endres for å bringe det på linje med det oppdaterte særdirektivet. Konkret må det i vedlegg I oppgis opplysninger om katalysatoren, i vedlegg II må måleresultatene oppgis og i vedlegg III må motorens maksimale og motorens nominelle effekt oppgis.

Direktiv 2014/44/EU endrer derfor nevnte vedlegg til direktiv 2003/37/EF slik at det blir i samsvar med det oppdaterte direktiv 2000/25/EF.

Merknader

EU-hjemmel
Direktiv 2014/44/EU er et endringsdirektiv vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290

Gjeldende norsk lovgivning:
Direktiv 2003/37/EF, som vil bli endret ved direktiv 2014/44/EU, er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Norsk gjennomføring:
Direktiv 2014/44/EU vil bli implementert i kjøretøyforskriften kapittel 25 og vedlegg til forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet får ingen administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere direktivet i norsk rett. Det vurderes at implementeringen av direktivet heller ikke vil få økonomiske konsekvenser av betydning. Direktivet vurderes å tilhøre Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Direktivet vurderes å være relevant og akseptabelt for Norge

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av dette direktivet.

Status
Direktivet ble vedtatt den 18. mars 2014. Direktivet kommer til anvendelse i EU fra 1. januar 2015.

Direktivet har ikke vært på nasjonal høring

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.03.2014
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0044
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro