Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 347/2012 av 16. april 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkjenning av visse klasser av motorkjøretøyer når det gjelder avanserte nødbremsesystemer

Commission Regulation (EU) No 347/2012 of 16 April 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to type-approval requirements for certain categories of motor vehicles with regard to advanced emergency braking systems

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 omhandler vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter, med tanke på generell sikkerhet. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 40/2012. Av forordningens artikkel 10 følger det at motorkjøretøy i kategoriene M2, M3, N2 og N3 skal være utstyrt med avansert nødbremsesystem, AEBS (Emergency Braking Systems). Forordning (EU) 347/2012 gjennomfører forordning(EF) nr. 661/2009, og fastsetter spesifikke tekniske krav til AEBS og krav til hvordan dette skal være montert. Videre er testmetode beskrevet, samt hvilke kjøretøygrupper som omfattes av kravene forordningen oppstiller.

I forbindelse med utarbeidelse av forordning (EU) nr. 347/2012 er det foretatt en kost-nytteanalyse, og en vurdering av tekniske utfordninger knyttet til montering av AEBS. Denne viser at for kjøretøy som ikke har trykkluftmekaniske bremser og luftfjæring, vil kostnadene være høyere enn fordelen ved obligatorisk krav til montering av AEBS. I forordningen er dette omtalt som fase 1. I fase 2 er det tatt høyde for at AEBS innen 31.desember 2014 skal være obligatorisk for biler med hydrauliske bremser, dvs. M2 og N2, med totalvekt ikke over 8 tonn. Dette innebærer at det i første omgang bare vil bli påbud til krav om AEBS for kjøretøy som har trykkluftmekaniske bremser og luftfjærer (fase 2).Følgende kjøretøy er derfor unntatt fra krav om AEBS:

• semitrailere i klasse N2 med totalvekt under 8 tonn
• M2 og M3 kjørtøyer i gruppe A, I og II,
• leddbusser i gruppe M3 klasse A. I og II.
• terrenggående kjøretøy i klase M2, M3, N2, og N3.
• kjøretøy til spesielt bruk i klasse M2, M3, N2 og N3

Forordningen ble vedtatt 16. april 2012, og har følgende ikraftredelsestidspunkt:

1. november 2013 ved typegodkjenning og nasjonal godkjenning av ny type kjøretøy, med unntak av fase 2 i bilag II.

1. november 2015 ved typegodkjenning av kjøretøy som ikke er i overenstemmelse med kravene i bilag II og III.

1. november 2016 ved typegodkjenning med unntak av fase 2.

1. november 2018 skal alle kjøretøyer oppfylle kravet.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 347/2012 er en gjennomføringsforordning vedatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett og norsk gjennomføring- se under punktet "status"

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Forordningen antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.
Andre opplysninger

Noreg har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av forordningen. Vi har imidlertid deltatt i EU`s tekniske komité for kjøretøy, der regelverket har blitt diskutert.

Status
Forordningen ble vedtatt 16. april 2012, og trådte i kraft i EU 11. mai 2012. Forordningen har vært sendt på høring i Norge.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 26. oktober 2012, beslutning nr. 194/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2012
Anvendelsesdato i EU
11.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 32-48
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.08.2012
Anvendes fra i Norge
09.08.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0347
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro