Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/562 av 8. april 2015 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 347/2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkjenning av visse klasser av motorkjøretøyer når det gjelder avanserte nødbremsesystemer

Commission Regulation (EU) 2015/562 of 8 April 2015 amending Regulation (EU) No 347/2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to type-approval requirements for certain categories of motor vehicles with regard to advanced emergency braking systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.04.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2015/562 er en endringsforordning til forordning (EU) nr. 347/2012, der sistnevnte gjennomfører den del av forordning (EF) nr. 661/2009 som omhandler krav til AEBS (Advanced Emergency Braking Systems) ved typegodkjenning av kjøretøy. Forordning (EU) 2015/562 endrer vedlegg II til forordning 347/2012 og fastsetter testkriterier for advarsel og bremseaktivering for kjøretøy i gruppe M2 og N2 med totalvekt ikke over 8 tonn. Kriteriene som er satt tar hensyn til utviklingen av internasjonale harmoniserte funksjons- og testkrav som skjer på UNECE-nivå, jf. arbeidet med ECE-regulativ nr. 131 om AEBS.

Forordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 omhandler vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter med tanke på generell sikkerhet. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 40/2012. Av forordningens artikkel 10 følger det at motorkjøretøy i kategoriene M2, M3, N2 og N3 skal være utstyrt med avansert nødbremsesystem, AEBS. Forordning (EU) 347/2012 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 og fastsetter spesifikke tekniske krav til AEBS og krav til hvordan dette skal være montert. Videre er testmetode beskrevet, samt hvilke kjøretøygrupper som omfattes av kravene forordningen oppstiller. Bestemmelsene om AEBS gjennomføres i to trinn. Forordning 347/2012 ble tatt inn i forskrift om bil og tilhenger til bil i november 2012.

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:
Forordning 347/2012 er i dag tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Norsk gjennomføring:
Forordning 2015/562 vil bli innarbeidet i vedlegg I til forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg for handelsforenklinger.

0Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge

Andre opplysninger
Norge har ikke være representert i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen. Imidlertid har Norge vært til stede i fora der regelverket har vært diskutert.

Status
Forordningen ble vedtatt 8. april 2015 og blir gjeldende i EU fra 29. april 2015.

Forordningen blir sendt på nasjonal høring ila april 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2015
Anvendelsesdato i EU
29.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2015
Anvendes fra i Norge
15.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0562
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro