Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om innstigningskrav

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 130/2012 av 15. februar 2012 om krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til adgangen og manøvreringsegenskapene til kjøretøyet og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning av generell sikkerhet av motorkjøretøyer, tilhengere og systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet på dette

Commission Regulation (EU) No 130/2012 of 15 February 2012 concerning type-approval requirements for motor vehicles with regard to vehicle access and manoeuvrability and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) Nr. 130/2012 er en særrettsakt som angår typegodkjenningsprosessen i direktiv 2007/46/EF (om typegodkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy). I forordning (EF) Nr. 661/2009 er det fastsatt generelle krav til innstigningsforhold i kjøretøy, mens det i direktivene 70/387/EØF og 75/443/EØF var spesifikke krav til innstigningsforhold, håndtak og tilgjengelighet til reversgear. Med forordning 130/2012 oppheves direktiv 70/387/EØF og 75/443/EØF. Direktivenes tekniske kravene videreføres i forordning 130/2012, som fasetter spesifikke krav på disse områdene. Forordning (EF) nr. 661/2009 vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komitemøte 30. mars 2012. Direktiv 2007/46/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 6/2012. *se oppdatert status

I forordning (EU) Nr. 130/2012 er det krav til innstigningsforhold for kjøretøy i gruppe M og N. I Bilag II finnes det spesifikke krav til innstigningstrinn for de ulike kjøretøygruppene, hvor der er angitt krav tiil dybde, høyde, trinnbredde mv. Det er noe mer lempelige krav for kjøretøy som faller inn under terrengkjøretøydefinisjonen i direktiv 2007/46/EF. Videre er det fastsatt målsatte krav til håndtak ved inn- og utstigning, og i bilag III krav til at reversgear skal være tilgjengelig fra førerplass.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 130/2012 er vedtatt med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte (TEUF) artikkel 114, og forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 14 nr. 1 bokstav a. Forordning (EF) nr. 661/2009 er vedtatt med hjemmel i traktaten om opprettelsen av den Europeiske Union artikkel 95.

Gjeldende rett (Se også under punktet "status")
Forordning (EF) nr. 661/2009 er inntil videre tatt inn i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 6-3.

Norsk gjennomføring
Forordning (EU) nr. 130/2012 vil bli implementert i kjøretøyforskriftens § 6-3 som er en overgangsbestemmelse inntil ny forskrift trer i kraft 1. juni 2012. Når den nye forskriften foreligger vil forordningen bli implementert der.

Forordningen antas ikke å ha økonomiske konskvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen medfører heller ingen administrative kostnader utover det som må gjøres for å implemetere rettsakten i norsk regelverk.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper eller møter i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 15. februar 2012 og kom til anvendelse i EU fra 3. mars 2012. Forordningen har vært på høring i Norge.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 28. september 2012, beslutning nr. 156/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.02.2012
Anvendelsesdato i EU
03.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 49-57
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.05.2012
Anvendes fra i Norge
25.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0130
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro