Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om varslingssystemer for overskridelse av kjørefelt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 351/2012 av 23. april 2012 som implementerer europaparlamentets- og rådets forordning (EF) nr. 661/2009 når det gjelder typegodkjenningskrav for kjørefeltvarsler (Lane Departure Warning, LDW) i kjøretøy

Commission Regulation (EU) No 351/2012 of 23 April 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval requirements for the installation of lane departure warning systems in motor vehicles

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2012 implementerer forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenningskrav til kjøretøyers generelle sikkerhet, som krever at nye kjøretøy i klasse M2, M3, N2 og N3 (busser og lastebiler) skal være utstyrt med kjørefeltvarsler (Lane Departure Warning, LDW). Forordning nr. 351/2012 angir de detaljerte tekniske kravene og godkjenningsprosedyrene for slike kjørefeltvarslingssystemer. Videre gir forordningen unntak fra kravet om kjørefeltvarslingssystemer for visse typer kjøretøy som i utgangspunktet er omfattet av kravet i forordning nr. 661/2009. Dette gjelder i hovedsak spesialkjøretøy, og busser beregnet for stående passasjerer.

Kjørefeltvarslingssystemer skal varsle føreren av et kjøretøy dersom kjøretøyet uønsket er i ferd med å forlate kjørefeltet. Hensikten er å hindre trafikkulykker. Kravet er basert på optisk detektering av kantlinjer, og vil antas å bedre trafikksikkerheten i Norge.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 351/2012 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Gjeldende rett og norsk gjennomføring -se punktet "status"

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har deltatt under TCMV`s (EU`s kjøretøykomite) behandling av saken.

Status
Forordning (EU) nr. 351/2012 ble vedtatt av Kommisjonen 23. april 2012, og kom til anvendelse i EU 14. mai 2012.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 26. oktober 2012, beslutning nr. 194/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2012
Anvendelsesdato i EU
14.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 49-61
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.08.2012
Anvendes fra i Norge
09.08.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0351
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro