Typegodkjenning av motorkjøretøy: inkludering av FN-bestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 523/2012 av 20. juni 2012 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 hva angår inkludering av visse regulativer vedtatt av FNs økonomiske komite for Europa om typegodkjenning av motorvogner, deres tilhengere og systemer, komponenter og separtate tekniske enheter for dette

Commission Regulation (EU) No 523/2012 of 20 June 2012 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 532/2012/EF tar inn ECE-regulativene nr 30 (dekk for bil og tilhenger), 54 (dekk for nyttekjøretøy og tilhengere), 64 (reservehjul) og 117 (dekkstøy og våtgrep) i parlaments- og rådsforordning (EF) 661/2009 om generell sikkerhet for kjøretøy. Disse ECE-regulativene tas inn i vedlegg IV til 661/2009, som lister opp ECE-regulativ som gjelder obligatorisk ved kjøretøygodkjenning.

EU er avtalepart i 1958-avtalen under FN-ECE om harmonisering av kjøretøyregelverk, og har tidligere tiltrådt de nevnte ECE-regulativene. ECE-regulativene har frem til nå vært akseptert på linje med korresponderende EU-rettsakter. Dette har ført til en situasjon med dobbelt regelverk med separate administrative prosedyrer. EU er nå inne i en prosess hvor de forenkler kjøretøyregelverket ved å erstatte EU-rettsakter med de korresponderende ECE-regulativene. Forordning 523/2012 er et ledd i denne forenklingsprosessen.

Videre endrer forordning 523/2012 vedlegg IV til forordning 661/2009 slik at vedlegget blir klarere når det gjelder ECE-regulativene 13, 13-H (begge om bremser), 34 (drivstofftank) og 55 (tilhengerkoplinger).

Merknader

EU-hjemmel
Forordning 523/2012/EF er en endringsforordning til basisforordning 661/2009/EF, vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Norsk gjennomføring
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 7. desember 2012, beslutning nr. 209/2012. Rettsakten ble implementert gjennom endringsforskrift av 11. desember 2012 til forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Endringsforskriften trådte i kraft 11. desember 2012.

Forordningen innebærer ikke administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementerer rettsakten i norsk regelverk. Den vurderes heller ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge. Forordningen vil i praksis erstatte EUs regelverk med FN/UNECE regelcverket. Dette oppfattes å være i tråd med norske interesser.
Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ifm utarbeidelsen av forordningen. Imidlertid har Norge deltatt i EU's tekniske komité for kjøretøy, der forordningen har vært drøftet.

Status
Forordning (EU) nr. 523/2012 ble vedtatt av EU-kommisjonen 20. juni 2012, og kom til anvendelse i EU fra 11. juli 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 7. desember 2012, beslutning nr. 209/2012. Rettsakten ble implementert gjennom endringsforskrift av 11. desember 2012 til forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Endringsforskriften trådte i kraft 11. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2012
Anvendelsesdato i EU
11.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 447-451
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2012
Anvendes fra i Norge
11.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0523
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro