Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 627/2014 av 12. juni 2014 som for å tilpasse til den tekniske utvikling endrer forordning (EU) nr. 582/2011 når det gjelder partikkelovervåking ved hjelp av egendiagnosesystemet

Commission Regulation (EU) No 627/2014 of 12 June 2014 amending Regulation (EU) No 582/2011 for the purposes of adapting it to technical progress as regards particulate matter monitoring by the on-board diagnostic system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 627/2014 er et endringsdirektiv til forordning (EU) nr. 582/2011, som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Bakgrunnen er at sistnevnte må oppdateres (tilpasses) den tekniske utvikling når det gjelder partikkelovervåking ved hjelp av egendiagnosesystemet.

Forordning (EU) nr. 582/2011 pålegger kommisjonen å vurdere om det er teknisk mulig å kontrollere ytelsen til dieselpartikkelfilteret på tunge kjøretøy med kompresjonsmotor, opp mot grenseverdiene for egendiagnostiseringssystemet (OTL). Grenseverdiene er angitt i tabell 1, vedlegg X, til nevnte forordning.

Kommisjonen har foretatt en slik vurdering og har konkludert med at det er teknisk mulig å overvåke dieselpartikkelfilter i forhold til OTL. I undersøkelsen fremgår det imidlertid at implementeringsdato for disse krav bør utsettes slik at produsenter gis tilstrekkelig tid til å masseprodusere og tilpasse utstyret til kjøretøyene. Det er derfor nødvendig å oppdatere tabell 1 i tillegg (appendix) 9 til vedlegg I med nye implementeringsdatoer.

Det vises også til at tabell 1 i tillegg (appendix) 9 til vedlegg I til forordning 582/2011 bør tilpasses for gnisttenningsmotorer gjennom å føye til to kolonner: En kolonne som viser karbonmonoksid i forhold til de OTL-verdier som fremkommer i tabell 2 i vedlegg X til forordning 582/2011, og en kolonne som referer til kravene på ytelse i drift, som er satt opp i punktene 6 til 6.5.5.1 i vedlegg X til samme forordning.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 627/2014 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området:
Forordning (EU) nr. 582/2011 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norsk gjennomføring:
Forordning 627/2014 vil bli tatt i på egnet sted i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt den 12. juni 2014, og trådte i kraft i EU den 3. juli 2014.

Rettsakten har ikke vært på nasjonal høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2014
Anvendelsesdato i EU
03.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 157-159
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2016
Anvendes fra i Norge
08.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0627
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro