Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om krav til typegodkjenning av motorer og motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy (Euro VI) og om adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon om kjøretøy, som endrer forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og opphever direktivene 80/1269/EØF, 2005/55/EF and 2005/78/EF

Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder nye avgasskrav til alle klasser tunge kjøretøy og motorer til tunge kjøretøy, Euro VI, som vil bli gjort gjeldende fra 31. desember 2012 for nye typegodkjenninger av kjøretøy og motorer, og 31. desember 2013 for alle nye registreringer av kjøretøy.

Forordningen innebærer en kraftig skjerpelse av kravene til utslipp av NOx og partikler. NOx-utslippet reduseres med 80% og partikkelutslippet halveres i forhold til Euro V kravene som er vedtatt og som ble obligatoriske fra 2008.

Forslaget til forordning ble presentert for EUs avgassgruppe (Motor vehicle emission group) 6. november 2007, hvor Norge var tilstede som observatør. Det har vært gjennomført en offentlig internett-høring der 4 alternative forslag til krav ble presentert. Det ble i forbindelse med dette sendt en forespørsel fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet om hvorvidt departementet hadde synspunkt til dette. Som følge av at Samferdselsdepartementet ikke hadde et offisielt standpunkt til høringen, ble det ikke sendt høringssvar fra Norge. EU har tatt hensyn til høringssvarene som kom i valg av alternativ. Det strengeste alternativet ble valgt og introduksjonstidspunktet ble satt til 2012/2013 for å gi EU-kommisjonen nok tid til å skrive de tekniske bestemmelsene, og bilprodusentene tilstrekkelig tid til å utvikle produktene.

Det vil bli en todelt prosess. Kravnivåer og introduksjonsdatoer er vedtatt som en EU-parlament og EU-råds forordning, mens de tekniske bestemmelsene etter fullmakt fra Parlamentet og Rådet, blir innført via en forordning fra Kommisjonen. Arbeidet med de tekniske bestemmelsene er i gang og blir behandlet i EUs Motor Vehicles Emissions Group (MVEG).

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel, og vil bidra til å redusere luftforurensningen i norske byer og tettsteder i framtiden. Etter 31. desember 2013 vil det ikke være anledning til å registrere nye kjøretøy som ikke oppfyller de nye avgasskravene. Det er beregnet at de nye kjøretøyene vil få en noe høyere markedspris enn dagens kjøretøy. EU-kommisjonen har likevel i sin Impact assessment (kost-nytte vurdering) kalkulert at nytten av å vedta det aktuelle forslaget for hele EU er 3-4 ganger større enn kostnadene det medfører.

Kjøretøyforskriften kap. 25 regulerer krav til avgass for kjøretøy. Kapittelet må endres for å implementere den nye forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt av Parlamentet og Rådet 18. juni 2009, og kommer til anvendelse i EU fra 31. desember 2012 for nye typegodkjenninger av kjøretøy og motorer, og 31. desember 2013 for alle nye registereringer av kjøretøy.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 41/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.06.2009
Anvendelsesdato i EU
31.12.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 16-28
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0595
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro