Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1939 av 7. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til understøttende strategier for utslippsreduksjon (AES), tilgang til kjøretøyets OBD-opplysninger om reparasjon og vedlikehold, utslippsmålinger i perioder med kald motorstart og bruken av bærbare utslippsmålingssystemer (PEMS) til måling av partikkelantall for tunge kjøretøyer

Commission Regulation (EU) 2019/1939 of 7 November 2019 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards Auxiliary Emission Strategies (AES), access to vehicle OBD information and vehicle repair and maintenance information, measurement of emissions during cold engine start periods and use of portable emissions measurement systems (PEMS) to measure particle numbers, with respect to heavy duty vehicles

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bestemmelserne for angivelse og vurdering af understøttende emissionsstrategier (AES) blev for nylig ændret for lette personbiler og erhvervskøretøjer ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 . Af hensyn til sammenhængen bør de allerede eksisterende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 tilpasses.

(2) Prøvning af overensstemmelsen efter ibrugtagning, der er en del af grundlaget for typegodkendelsesproceduren, giver mulighed for verifikation af emissionskontrolsystemernes ydeevne i køretøjernes driftsmæssige levetid. Ifølge Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 skal prøvningerne udføres ved hjælp af et bærbart emissionsmålingssystem (PEMS), der vurderer emissionerne under normale brugsforhold. PEMS-fremgangsmåden anvendes også til kontrol af off-cycle-emissioner i forbindelse med typegodkendelse.

(3) Emissionspræstationen for tunge køretøjer i perioden efter en kold motorstart vurderes på nuværende tidspunkt ikke som et led i typegodkendelsesprøvningen eller overensstemmelsesprøvningen efter ibrugtagning. Efter en overvågningsprocedure, hvor data fra typegodkendelsesprøvninger og overensstemmelsesprøvninger efter ibrugtagning blev indsamlet og analyseret, blev det konstateret, at store mængder af de samlede NOx-udledninger ikke blev medtaget i analysen som følge af, at perioden med kold motorstart ikke blev vurderet. For at sikre en bedre gengivelse af emissioner ved faktisk kørsel bør målemetoden derfor revideres, så målinger af emissioner af forurenende stoffer i perioden med kold motorstart indgår.

(4) Målingen af partikelantallet ved hjælp af bærbare partikelmålingssystemer blev gennemført med succes ved typegodkendelsesbestemmelserne for emissioner for lette personbiler og erhvervskøretøjer . I lyset af et pilotprojekt udført af Kommissionens Fælles Forskningscenter, under hvilket der blev foretaget en analyse på det bærbare udstyr til måling af partikelantal for tunge køretøjer, anses det for hensigtsmæssigt at indføre et lignende krav i typegodkendelsesbestemmelserne for emissioner for tunge køretøjer. Kommissionen vil i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 skulle bibeholde den endelige overensstemmelsesfaktor (CFfinal) for partikelantalemissioner under revision, under hensyntagen til den tekniske udvikling.

(5) Kommissionen anerkender, at det for køretøjer med forbrændingsmotorer med styret tænding eller dobbeltbrændstofmotorer, der fungerer med komprimeret naturgas (CNG), flydende naturgas (LNG) eller flydende gas (LPG), kan være nødvendigt med tekniske tilpasninger for at overholde overensstemmelsesfaktoren for partikelantal. For at sikre tilstrækkelig tid til, at fabrikanter af køretøjer med gasmotorer kan ændre deres produkter i overensstemmelse med kravene i nærværende forordning, bør der tillades en overgangsperiode for overholdelse af den maksimalt tilladte overensstemmelsesfaktor for køretøjer med sådanne motorer.

(6) Kravene i denne forordning for så vidt angår prøvning af køretøjers overensstemmelse efter ibrugtagning bør ikke finde anvendelse med tilbagevirkende kraft på motorer og køretøjer, der blev typegodkendt inden indførelsen af disse krav. Derfor bør ændringerne i bilag I, II og III til denne forordning kun finde anvendelse på prøvning af nye motortypers eller køretøjers overensstemmelse efter ibrugtagning, med andre ord på motorer eller køretøjer, der er typegodkendt i overensstemmelse med de ændringer, der indføres ved nærværende forordning.

(7) Reglerne om adgang til informationer fra køretøjets OBD og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjet er blevet indarbejdet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 , der finder anvendelse fra den 1. september 2020. Derfor bør bestemmelserne i forordning (EU) nr. 582/2011 om adgang til sådanne informationer udelades med virkning fra denne dato.

(8) Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
15.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet