Typegodkjenning av motorkøretøyer: gjennomføringsbestemmelser angående fotgjengere og andre bløte trafikkanter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 459/2011 av 12. mai 2011 som endrer vedlegget til forordning (EF) nr. 631/2009 om gjennomføringsbestemmelser for vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkjenning av motorkøretøyer når det gjelder beskyttelse av fotgjengere og andre bløte trafikkanter

Commission Regulation (EU) No 459/2011 of 12 May 2011 amending the Annex to Regulation (EC) No 631/2009 laying down detailed rules for the implementation of Annex I to Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 78/2009 er en særrettsakt som angår typegodkjenningsprosessen i direktiv 2007/46/EF om typegodkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy (rammedirektiv). Verken forordning (EF) nr. 78/2009 eller direktiv (EF) nr. 2007/46/EF er per dato innlemmet i EØS-avtalen, men vil bli vedtatt innlemmet i EØS-komiteens møte i februar 2012* Se oppdatert statusfelt. I forordning 78/2009 anføres det grunnleggende krav til den ytre utformingen av kjøretøy til beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter. Kjøretøyene skal utformes slik at deler og utstyr på bilen, som kommer i kontakt med myke trafikanter, i minst mulig grad er til skade for trafikantene. Kommisjonsforordning (EF) nr. 631/2009 av 22. juli 2009 fastsetter gjennomføringsbestemmelser for vedlegg I til forordningen.

Kommisjonsfordning (EF) Nr. 459/2011 inneholder krav til prøvemetode når det gjelder kjøretøyers utforming foran med montert kufanger. Forordningen fastsetter at dersom høyden på kufanger er mellom 425 mm og 500 mm kan fabrikanten velge om prøvemetoden som er beskrevet i kap.II eller III i forordning (EF) 631/2009 skal anvendes. Videre er det beskrevet hvilke toleranser som kan aksepteres dersom det finnes en avtagbar slepekrok. Forordning (459/2011) endrer også kap. VI og VII i forordning (EF) Nr. 631/2009 når det gjelder prøvepunkter relatert til barn/kortvokste personer.

Merknader

EF-hjemmel
Forordingen er truffet under henvisning til forordning (EF) nr. 78/2009 som er vedtatt med hjemmel i traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Norsk gjennomføring (se også under punktet "status")
Forordningen vil bli implementert i forbindelse med fastsettelse av ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil, knyttet til implementering av direktiv 2007/46/EF som fastsetter en ramme for typegodkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Direktiv 2007/46/EF per dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet er imidlertid klarert EØS-relevant i EØS/EFTA-statene og vil innlemmes i EØS-avtalen snarlig.

Forordningen medfører ingen økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den medfører heller ingen administrative kostnader utover at den må implementeres i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper eller møter i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 12. mai 2011, og kom til anvendelse i EU 2. juni 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. april 2012, beslutning nr. 81/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.05.2011
Anvendelsesdato i EU
02.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 332-333
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0459
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro