Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1825 av 6. september 2016 om gjennomføring av europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til de administrative bestemmelser for godkjenning og markedsovervåking av kjøretøy med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1825 of 6 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning 2016/1825 omhandler krav til typegodkjenning av motorsykler, og medfører endringer i gjennomføringsforordning 901/2014. Sistnevnte gjelder administrative bestemmelser, samt bestemmelser om markedsovervåkning av to og trehjuls motorsykler samt quadrisykler.

En viktig endring som følge av forordning 2016/1824 er at drivstofftanken nå skal kunne bli typegodkjent som en separat teknisk enhet. Det blir derfor satt inn et opplysningsskjema for dette i nytt tillegg til vedlegg I - og gjort øvrige nødvendige endringer i vedleggene IV-VIII - i forordning 901/2014.

For å gjøre det enklere for fabrikantene i forbindelse med godkjenning av kjøretøy i gruppe L6e og L7e, er det åpnet for at det kan gis flere systemgodkjenninger. Forordning 2016/1824 medfører derfor endringer i vedlegg I til forordning 901/2014 ved at det settes inn en liste som gjelder områder hvor det kan gis systemgodkjenninger. Disse endringene er:

• Tillegg 5a inneholder opplysningsskjema for EU-typegodkjenning av kjøretøyets maksimale dreiemoment og nettoeffekt

• Tillegg 8a inneholder opplysningsskjema for EU-typegodkjenning når det gjelder lyd

• Tillegg 9a inneholder opplysningsskjema for rutesystem og vindusvisker system

• Tillegg 9b inneholder opplysningsskjema når det gjelder betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

• Tillegg 11a inneholder opplysningsskjema for innfestning av bilbelter

• Tillegg 11b inneholder opplysningsskjema for styring, oppførsel i kurver mv.

• Tilegg 13a inneholder opplysningsskjema når det gjelder innvendig beskyttelse av fører og passasjer, som f.eks. krav til hodestøtter og dører

• Tillegg 20a inneholder opplysningsskjema for drivstofftank

• Tillegg 24 inneholder opplysninger hvor fabrikanten beskriver mulighten for endring av yteevnen fra underklasse L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og oppover

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en gjennomføringsrettsakt, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:
Forordning (EU) 901/2014 er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av motorsykkel (motorsykkelforskriften). Forskriften trådte i kraft i Norge 1. september 2016.

Norsk gjennomføring:
Forordning (EU) 2016/1825 vil bli implementert i motorsykkelforskriften på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i motorsykkelforskriften. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg.

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet støtter denne vurderingen.

Vurdering
Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har dettatt i arbeidsgrupper under utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 6. september 2016, og kom til anvendelse i EU fra 16. oktober 2016. Fra 1. januar 2018 blir den obligatorisk for alle nye kjøretøy.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.09.2016
Anvendelsesdato i EU
16.10.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 122-162
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1825
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro