Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: innarbeiding av FN/ECE-regelverk

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 407/2011 av 27. april 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til innarbeiding av visse reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om typegodkjenninger av motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner

Commission Regulation (EU) No 407/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy (rammedirektiv) gir mulighet for obligatorisk bruk av FN / ECE regelverk i forbindelse med EU-godkjenning av kjøretøy og for erstatning av EUs regelverk med FN / ECE-regulativer. Ifølge forordning (EF) nr. 661/2009 bør typegodkjennelse i henhold til obligatoriske FN/ECE-regulativer, anses som EF-typegodkjenning i samsvar med forordningen og dens gjennomføringsregler. Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning om krav til typegodkjenning vedrørende den generelle sikkerhet for kjøretøy, som vedrører typegodkjenningsprosedyren i henhold til direktiv 2007/46/EF. Verken direktiv 2007/46/EF eller forordning (EF) nr. 661/2009 er per dato tatt inn i EØS-avtalen. Direktiv 2007/46/EF er klarert EØS-relevant og akseptabel i EØS/EFTA-statene, og vil innlemmes i EØS-avtalen snarlig.*Se oppdatert statusfelt per 25.10.2012

De fleste av bestemmelsene i direktivene om krav til kjøretøy og deler til kjøretøy er overført fra FN/ECE-regulativer. I takt med de tekniske fremskritt endres FN/ECE-regulativene kontinuerlig, og de relevante EU-rettsakter må regelmessig oppdateres for å være i overensstemmelse med innholdet i de respektive FN/ECE-regulativer. For å unngå denne overlappingen har CARS 21-ekspertgruppen anbefalt at en rekke direktiv bør erstattes av de tilsvarende FN/ECE-regulativer. Kompensasjon av EU-lovgivning med FN/ ECE regelverk gjør det mulig å unngå dobbeltarbeid - ikke bare i form av tekniske krav, men også med hensyn til sertifisering og administrative prosedyrer. En typegodkjennelse basert på internasjonalt godkjente standarder vil dessuten bidra til å øke konkurranseevnen til industrien i EU.

Forordning (EF) Nr. 661/2009 åpner for at ECE-regulativer kan erstatte ca. 150 eksisterende EF-direktiver, for å oppnå et harmonisert regelverk for kjøretøy både med hensyn til regelverk og prosedyrer. Kommisjonsforordning (EU) nr. 407/2011 endrer derfor bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009 hvor obligatoriske FN/ECE-regulativer opplistes. Gjennomføringsdato for bruk av ECE-regulativene reguleres i forordning (EU) nr. 661/2009 artikkel 13, hvor det fremgår at de aktuelle FN/ECE-regulativene vil gjelde fra 1. november 2012 i forbindelse med typegodkjenning, og fra 1. november 2014 ved registrering/ibruktaking, med unntak for ECE-reg. 13 som gjelder fra 1. november 2011. I vedlegget til forordning (EU) nr. 407/2011 fremgår de endringer som skal gjøres i forordning (EF) nr. 661/2009 vedlegg IV. Følgende ECE-regulativer kan anvendes som erstatning for EU-regelverk:

ECE-reg. 1 Asymmetric headlamps (R2 and/or HS1).
ECE.reg. 3 Retro-reflecting devices
ECE-reg. 4 Rear registration plate lamp
ECE.reg. 6 Direction indicators
ECE.reg. 7 End-outline marker-, front/rear position-, side-, stop lamps (M, N and O)
ECE.reg. 8 Headlamps (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 and/or H11
ECE.reg. 10 Electromagnetic compatibility
ECE.reg. 11 Door latches and hinges
ECE.reg. 12 Behaviour of steering device under impact
ECE.reg. 13 Corrigendum to 11 series of amendments
ECE.reg. 13H Braking (passenger cars)
ECE.reg. 14 Safety-belt anchorages, ISOFIX anchorages systems and ISOFIX top tether anchorages.
ECE.reg. 16 Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and ISOFIX child restraint systems
ECE.reg. 17 Seat strength
ECE.reg. 18 Anti-theft
ECE.reg. 19 Front fog lamps
ECE.reg. 20 Asymmetric headlamps (H4)
ECE.reg. 21 Protective helmets and visors for motorcyclists
ECE.reg. 23 Reversing lamps
ECE.reg. 25 Head restraints (headrests)
ECE.reg. 26 External projections
ECE.reg. 28 Audible warning devices
ECE.reg. 31 Asymmetric headlamps (halogen sealed beam)
ECE.reg. 34 Fire risks
ECE.reg. 37 Filament lamps
ECE.reg. 38 Rear fog lamps
ECE.reg. 39 Speedometer
ECE.reg. 43 Safety glazing
ECE.reg. 44 Child restraint systems
ECE.reg. 46 Rear-view mirrors
ECE.reg. 48 Installation of lighting and light-signalling devices (M, N and O)
ECE.reg. 55 Mechanical coupling devices
ECE.reg. 58 Rear underrun protective device
ECE.reg. 61 External projections forward the cab of commercial vehicle
ECE.reg. 66 Strength of superstructure (buses)
ECE.reg. 67 LPG equipment
ECE.reg. 73 Lateral protection (goods vehicles and their trailers)
ECE.reg. 77 Parking lamps
ECE.reg. 79 Steering equipment
ECE.reg. 80 Strength of seats and their anchorages (large passenger vehicles)
ECE.reg. 87 Daytime running lamps (agricultural tractors)
ECE.reg. 89 Speed limitation devices
ECE.reg. 90 Replacement brake lining assemblies and drum brake linings
ECE.reg. 91 Side marker lamps
ECE.reg. 93 Front underrun protective devices
ECE.reg. 95 Protection of the occupants in the event of a lateral collision
ECE.reg. 97 Alarm systems
ECE.reg. 98 Headlamps with gas-discharge light sources
ECE.reg. 99 Gas-discharge light sources
ECE.reg. 100 Battery electric vehicles safety
ECE-reg. 102 Close coupling devices
ECE.reg. 105 Carriage of dangerous goods — construction of vehicles
ECE.reg. 107 Category M2 or M3 vehicles
ECE.reg. 110 Compressed natural gas systems
ECE.reg. 112 Asymmetrical headlamps (filament lamps)
ECE.reg. 116 Unauthorised use (anti-theft and alarm systems)
ECE.reg. 118 Fire resistance of interior materials
ECE.reg. 121 Hand controls, tell-tales and indicators
ECE.reg. 122 Heating systems
ECE.reg. 123 Adaptive Front-lighting Systems
ECE.reg. 125 Partitioning systems to protect passengers against displaced luggage

Merknader

EF-hjemmel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 407/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Norsk gjennomføring (se også under punktet "status")

Bruk av ECE-regulativer innebærer at det ikke vil være nødvendig å forholde seg til to sett med regelverk, noe som betyr at forvaltningen av regelverket blir enklere å forholde seg til. Norge stiller seg derfor positivt til forordningen.

Forordningen vil ikke ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil forenkle arbeidet for norske fabrikanter i forbindelse med godkjenning av komponenter og kjøretøy. Forordningen vil heller ikke medføre administrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere forordningen i norsk regelverk. Herunder vil forordningen implementeres i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 6. Videre vil forordningen bli implementert i ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Vurdering
Forordningen vurderes som akseptabel for Norge og EØS-relevant.

Andre opplysninger
Forordningen er relevant og akseptabel for Norge

Status
Forordningen ble vedtatt 27. april 2011, og kom til anvendelse i EU den 3. mai 2011. Forordningen trer i kraft i forbindelse med typegodkjenning fra 1. november 2012 og ved registrering 1. november 2014, med unntak av bremser (ECE-reg.13) som trer i kraft 1. november 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.04.2011
Anvendelsesdato i EU
01.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 427-434
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0407
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro