Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/986 av 3. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 med hensyn til tilpasning av de administrative bestemmelsene om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer til utslippsgrensene i trinn V

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/986 of 3 April 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/504 as regards the adaptation of the administrative provisions for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles to Stage V emission limits

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 167/2013 er en såkalt rammeforordning for traktor. Den regulerer EU-typegodkjenning og nasjonal typegodkjenning av kjøretøy i kategori T (hjultraktor), C (beltetraktor), R (tilhenger til traktor) og S (utskiftbart trukket utstyr) samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse. Forordningen gjelder ikke enkeltgodkjenning. Til rammeforordningen utarbeides det særrettsakter med krav til bremser, miljø, sikkerhet og konstruksjon. Disse særrettsaktene suppleres av en gjennomføringsforordning, (EU) 2015/504, som omhandler administrative bestemmelser samt detaljer om markedsovervåkning.

Med forordning (EU) 2016/1628 ble nye utslippsgrenser/avgasskrav for traktor (trinn V) introdusert. Dette nødvendiggjør visse endringer i traktorforordning 2015/504. Forordning (EU) 2018/986 endrer derfor forordning 2015/504 og sikrer nødvendige tilpasninger slik at de nye utslippsgrensene blir implementert og gjennomført i de administrative godkjenningskravene for traktor.

Konkret fastsetter forordning 2018/986 typegodkjenningsprosedyrer for dette området og krav til produksjonsoverensstemmelse (conformity of production). I den grad det finnes relevante og oppdaterte FN/ECE-regulativer på aktuelle kravområder, vil disse gjøres obligatoriske ved EU-typegodkjenning. Dette vil føre til mindre duplisering av administrative prosedyrer og tekniske krav for kjøretøyfabrikantene. En annen fordel med dette er at typegodkjenninger som er basert på internasjonalt anerkjente standarder vil forenkle markedsadgangen for europeiske kjøretøyfabrikanter til markeder utenfor Europa, og dermed forsterke industriens konkurranseevne. I tillegg blir det nå mulig å komponentgodkjenne elektriske/elektroniske enheter samt kreve mer informasjon knyttet til typegodkjenning av koblinger og bremseanordninger på tilhengere.

Det fremkommer enkelte overgangsbestemmelser av ny artikkel 12a i forordning 2015/504. Dette gjelder for motorer som er typegodkjent før 1. januar 2018 eller før 1. januar 2019 (dersom det gjelder motorer i underkategori NRE-v-5 og NRE-c-5). Disse skal følge bestemmelser i den versjon av forordning 2015/504 som er tilgjengelig per 6 august 2018.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) 2018/986 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning

Forodning (EU) 2015/504 er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Rettslige konsekvenser
Forordning 2018/986 vil bli tatt inn på egnet måte i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært representert på møter i EU forbindelse med utarbeidelse av forordningen .

Status
Forordningen ble vedtatt 3. april 2018, ble publisert i EU-tidende den 18. juli 2018 og kom til anvendelse i EU den 7. august 2018.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 3. september 2018, med frist 1. oktober 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 29. mars 2019, beslutning nr. 57/2019. Forordningen ble tatt inn i traktorforskriften samme dag, og Form 1 ble sendt ESA 1. april 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2018
Anvendelsesdato i EU
07.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2019
Anvendes fra i Norge
29.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0986
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro