Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1789 av 7. september 2016 om endring av forordning (EU) 2015/504 med hensyn til administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1789 of 7 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2015/504 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2017)

Sammendrag av innhold
Gjeldende godkjenningsregelverk for traktor består av rammeforordning (EU) nr. 167/2013 samt utfyllende, delegerte forordninger. En av disse, forordning (EU) 2015/504, omhandler administrative krav og bestemmelser om markedsovervåking, herunder maler/prosedyrer som skal følges i forbindelse med typegodkjenning av traktor.

Forordning (EU) 2016/1789 endrer forordning (EU) 2015/504, og hensikten er bl.a. å gjøre maler/prosedyrer klarere, enklere og mer anvendelige.

Forordning (EU) 2016/1789 medfører bl.a. følgende endringer i vedlegg I til 2015/504:

• Kjøretøy i klasse T2, T3 og T4.3 - med førerhytter som har automatiske låsesystemer, og som er slik konstruert at den kan klappes sammen - må ha en attest fra fabrikanten om at testen som er utført på hytten er i samsvar med det som fremgår av forordning (EU) 1322/2014.

• Forordningen opplister hvilke systemer og komponenter som skal være EU-typegodkjent.

• Ved godkjenning av traktor må det fremlegges et opplysningsskjema med relevante fakta. Det blir nå ytterligere krav til opplysninger i skjemaene, bl.a. vedrørende bremser på traktoren.

• For å forbedre identifikasjon av hvilken klasse og underklasse kjøretøyet tilhører må kjøretøyets største og minste sporvidde oppgis, samt opplysninger om dekk-kombinasjon.

• Det blir krav om at maksimal belastning på trepunkts oppheng oppgis.

For å gi fabrikanter og myndigheter tilstrekkelig tilpasningstid, vil endringene i forordningen først bli gjeldende for nye kjøretøy som registreres fra 1. januar 2018.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en gjennomføringsrettsakt, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:
Forordning (EU) 2015/504 er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften). Forskriften trådte i kraft i Norge 1. september 2016.

Norsk gjennomføring:
Forordning (EU) 2016/1789 vil bli implementert i traktorforskriften på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i traktorforskriften. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg.

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet støtter denne vurderingen.

Vurdering
Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgrupper (TCVA) forut før vedtagelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 7. september 2016, og kom til anvendelse i EU fra 14. oktober 2016. Imidlertid vil endringene først få virkning for nye kjøretøy fra 1. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.09.2016
Anvendelsesdato i EU
14.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 222-296
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1789
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro