Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/985 av 12. februar 2018 om utfyllende bestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til jord- og skogbrukstraktorer og slike motorers miljøprestasjoner og fremdriftsytelse og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985 of 12 February 2018 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements for agricultural and forestry vehicles and their engines and repealing Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 167/2013 er rammeforordning for traktor. Den regulerer EU-typegodkjenning og nasjonal typegodkjenning av kjøretøy i kategori T (hjultraktor), C (beltetraktor), R (tilhenger til traktor) og S (utskiftbart trukket utstyr) samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse. Forordningen gjelder ikke enkeltgodkjenning. Til rammeforordningen utarbeides det særrettsakter med krav til bremser, miljø, sikkerhet og konstruksjon. Gjeldende miljø-/utslippsbestemmelser fremgår av forordning (EU) 2015/96. I forlengelsen av den europeiske strategi for rene og energieffektive kjøretøy, har det blitt konkludert med at miljø-/utslippskravene fra traktor bør skjerpes.

Gjennom forordning (EU) 2018/985 fases de nye og skjerpede kravene inn i godkjenningsregelverket for traktor. Konkret fastsetter den nye forordningen miljøkrav og tekniske krav til fremdrift med henblikk på godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer, motorer med hensyn til deres montering og de konsekvenser dette har for motorens ytelse, og systemer, kompontenter og separate tekniske enheter. Forordningen fastsetter typegodkjenningsprosedyrer for dette området og krav til produksjonsoverensstemmelse (conformity of production). I den grad det finnes relevante og oppdaterte FN/ECE-regulativer på aktuelle kravområder, vil disse gjøres obligatoriske ved EU-typegodkjenning. Dette vil føre til mindre duplisering av administrative prosedyrer og tekniske krav for kjøretøyfabrikantene. En annen fordel med dette er at typegodkjenninger som er basert på internasjonalt anerkjente standarder vil forenkle markedsadgangen for europeiske kjøretøyfabrikanter til markeder utenfor Europa, og dermed forsterke industriens konkurranseevne.

Det er behov for betydelig reduksjon i avgassutslipp fra jord- og skogbrukstraktorer, både av hydrokarboner og nitrogenoksider, men også flyktige partikler. Forordningen introduserer derfor de såkalte steg V-grenseverdiene. Dette gjøres med henvisning til kravene i forordning (EU) 2016/1628. Forordningen supplerer rammeforordning 167/2013, og opphever og erstatter samtidig tidligere særrettsakt om miljøkrav, forordning (EU) 2015/96. Typegodkjenning og tilhørende merking av motortyper eller motorfamilier utstedt på grunnlag av forordning (EU) 2016/1628 skal bli ansett som ekvivalent med typegodkjenning og merking i henhold til nærværende forordning. Tilsvarende skal typegodkjenninger og tilhørende merking som er utstedt i samsvar med FN/ECE-regulativer anerkjennes som ekvivalente med EU-typegodkjenninger meddelt motorer i overensstemmelse med denne forordningen.

For å sikre at industrien kan tilpasse seg nye tekniske krav, blir det i artikkel 13 gitt en rekke overgangsbestemmelser. Disse bestemmelsene gjelder fra 21. juli 2018, altså den dagen hvor forordningen trådte i kraft i EU. Ikrafttredelsesdatoer til forordning (EU) 2016/1628 for de ulike motorkategorier er listet i tabeller i vedlegg III, og enkelte av overgangsbestemmelsene tar utgangspunkt i disse datoene.

Vedlegg til forordning (EU) 2018/985 inneholder følgende bestemmelser:

• vedlegg I omhandler krav til EU-godkjenning med hensyn til avgassutslipp

• vedlegg II omhandler krav til ekstern støy

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) 2018/985 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning
Forodningene (EU) nr. 167/2013 og (EU) 2015/96 er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Rettslige konsekvenser
Forordning 2018/985 vil bli tatt inn på egnet måte i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært representert på møter i EU forbindelse med utarbeidelse av forordningen .

Status
Forordningen ble vedtatt 12. februar 2018, ble publisert i EU-tidende 18. juli 2018 og kom til anvendelse i EU den 21. juli 2018.

Forordningen var på nasjonal høring høsten 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 25.09.20, beslutning nr. 123/2020. Endringsforskrift ble vedtatt av Statens vegvesen Vegdirektoratet 29.09.20, og Form 1 ble sendt ESA 30.09.20.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.02.2018
Anvendelsesdato i EU
21.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2020
Anvendes fra i Norge
30.09.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0985
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro