Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/829 av 15. februar 2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 2015/208 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/829 of 15 February 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2015/208 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2018/829 endrer traktorforordning 2015/208, og inneholder visse utfyllende bestemmelser om sikkerhet knyttet til typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer. Den endrer forordning 2015/208 når det gjelder oppdateringer av ECE-regulativer samt tekniske krav knyttet til styring og montering av lys og reflekser.

For øvrig medfører forordning 2018/829 (bl.a.) følgende endringer i forordning 2015/208 med vedlegg:

• I flere vedlegg endres overgangsbestemmelsene knyttet til ECE-regulativer; senere utgaver av ECE-regulativer vil kunne benyttes ved godkjenning

• I vedlegg V blir det endrede krav til styrekraft for å kunne kjøre i en sirkel på 12 m radius

• I vedlegg VII fremgår det at tester når det gjelder synsfelt og vindusviskere som er utført i henhold til ISO 5271-2-2014 også kan brukes på traktorer med bredde over 2,5 m.

• I vedlegg XII er det foretatt endringer slik at montering av siderefleksanordninger er obligatorisk på traktor og tilhenger til traktor med lengde over 4,6 m. Videre er det krav til hvordan sidemarkeringslys skal være montert.

• I vedlegg XIV er det endringer når det gjelder elektromagnetisk stråling.

• Vedlegg XXI har bestemmelser om at maksimal lengde på traktorer og beltetraktor er 12 m, og maksimal bredde 2,5 m. Bredden kan i midlertidig økes til 3 meter hvis årsaken er montering av dekk eller belter.

• Vedlegg I, IV, XII og XXXIV endres, bl.a. slik at ISO 10998:2008 skal brukes på kjøretøy Tb og Cb med hastighet mellom 40 og 60 km/t. Videre er det endringer i vedlegg XII når det gjelder høyde på refleksanordning.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 2018/829 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning på området:
Rettsaktene som blir endret av denne forordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Norsk gjennomføring:
Forordningen vil bli tatt inn i traktorforskriften § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; traktorforskriften.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går etter hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i noe Spesialutvalg.

Vurdering
Forordningen vurderes relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært tilstede på møter i EU's traktorgruppe, hvor forordningen har vært diskutert.

Status
Forordningen ble vedtatt 15. februar 2018, ble publisert i EU-tidende den 6. juni 2018 og kom til anvendelse i medlemslandene den 9. juni 2018.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 3. juli 2018, med frist 30. juli 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 21. september 2018, beslutning nr. 174/2018. Forordningen ble tatt inn i traktorforskriften den 24. september 2018, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
09.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0829
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro