Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 av 8. desember 2014 om ufyllende bestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208 of 8 December 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning 2015/208 gjelder krav til funksjonell sikkerhet i forbindelse med typegodkjenning av traktor og redskap til disse. Forordningen fastsetter detaljerte tekniske krav og prøvemetoder vedrørende funksjonell sikkerhet for godkjenning og markedstilsyn av jord- og skogbrukstraktorer og deres systemer, komponenter og separate tekniske enheter i overensstemmelse med forordning 167/2013 (basisrettsakten). Traktorforordningen 167/2013 etablerer typegodkjenningsordning for alle traktortyper. For mer informasjon om basisrettsakten, vises det til EØS-notatet som omhandler 167/2013.

Jord- og skogsbrukstraktor dekker et utvalg av kjøretøytyper med en eller flere aksler og to, fire eller flere hjul samt beltekjøretøyer, eksempelvis motorkjøretøyer som hjul- og beltetraktorer samt tilhengere og trekkbart utstyr som brukes til en lang rekke forskjellige oppgaver i landbruket. Ved nasjonal typegodkjenning av traktor og redskap til disse, kan medlemsstatene fastsette nasjonale krav som avviker fra bestemmelsene fastsatt i forordning 2015/208. Kjøretøy som er typegodkjent i henhold til 2015/208 skal likevel godtas.

Forordning 2015/208 består av 34 vedlegg, hvor de enkelte vedleggene stiller krav til traktorens funksjonelle sikkerhet:

Vedlegg I gir oversikt over gjeldende ECE-regulativer som skal brukes i forbindelse med typegodkjenning av traktor.

Vedlegg II inneholder krav om at kjøretøyet skal være slik konstruert at det skal tåle de belastninger som det blir utsatt for under bruk i hele kjøretøyets levetid. Videre er det bestemt at i forbindelse med produksjon av traktorer skal det være et kvalitetssikringssystem som sikrer at produksjon av traktoren er tilfredstillende (f.eks. sveisepunkter o.l.). Det er krav om at den godkjennende myndighet skal sikre at produksjonen er i overensstemmelse med artikkel 29 i forordning 167/2013.

Vedlegg III inneholder krav til hvordan konstruktiv hastighet skal måles, krav om hastighetsbegrenser som skal oppfylle kravene i ECE-regulativ 89. Videre er det krav om at datastyrte driftsenheter på traktoren ikke skal kunne endres uten bruk av spesialverktøy.

Vedlegg IV inneholder krav til styring på traktorer med hastighet over 40 og 60 km/t. For traktorer med hastighet over 40 , men ikker over 60 km/t skal kravene i ISO-standard 10988:2008 rev. 1 komme til anvendelse. Traktorer med hastighet over 60 km/t skal oppfylle kravene som fremgår av ECE-reg. 79.

Vedlegg V inneholder krav til styring på traktor. Her er det beskrevet tekniske detaljer knyttet til styring på traktoren, i motsetning til vedlegg IV hvor et er henvist til ISO-standard og ECE-regulativ. Det er valgfritt for fabrikanten om det skal dokumenteres i henhold til vedlegg V eller vedlegg IV.

Vedlegg VI inneholder kav til speedometer hvor det er krav om at traktor med hastighet over 30 km/t skal ha speedometer som oppfyller kravene i dette vedlegget. Det fremgår også at speedometer skal oppfylle kravene i direktiv 2009/3/EU.

Vedlegg VII inneholder krav til synsfelt og vindusviskere. Her er det krav om at sikt forover skal oppfylle kravene i ISO 5721-1:2013. Traktorens synsfelt sideveis og bakover skal oppfylle kravene i ISO 5721-2:2014.

Vedlegg VIII inneholder krav til ruter hvor et er bestemt at traktor i klasse T og C skal oppfylle kravene som fremkommer av ECE-reg. 43. Traktorer i klasse T og C med hastighet over 60 km/t skal oppfylle bestemmelsene i kjøretøy klasse N i vedlegg 21 i ECE-reg. 43. Videre er det bestemt at den normale lystransmisjonen ikke skal være under 70%.

Vedlegg IX inneholder krav til speil for fører. Det er krav om at speilet skal oppfylle kravene som fremkommer av ECE-reg. 46. ATV-lignende traktorer skal oppfylle kravene i ECE-reg. 81.

Vedlegg X inneholder krav til førerinformasjonssystemer for virtuelle elektroniske informasjonssystemer. Betjeningspanelene skal oppfylle kvavene i ISO 2008:15007 vedlegg B.

Vedlegg XI inneholder krav om at lykter og lys som er montert på traktor klasse T og C skal oppfylle kravene til lys som fremgår av vedlegg I.

Vedlegg XII inneholder krav til belysningsanlegget. Dette vedlegget inneholder definisjoner av de ulike delene i et belysningsanlegg. Videre inneholder vedlegget prøveprosedyre for EU-typegodkjenning. Videre er det i vedlegget fastsatt at lykter og andre lysanordninger skal monteres slik at de ved normalt bruk, og til tross for vibrasjoner som de kan bli utsatt for, bevarer de egenskapene som er fastsatt. Videre er det krav om at lyktene skal være enkle å justere. Dersom det ikke foreligger spesielle anvisninger skal lykten i samme lyktepar være montert symmetrisk i forhold til midtreplanet i lengderetningen.Videre er det krav til hvordan bremselys og retningsignallys skal være montert. Videre er det krav til refleks, krav til hvilke farge de forskjellige lyktene skal ha, samt krav om hvilke lykter som kan flyttes (f.eks. kan ikke lyktene for nær/fjernlys flyttes).

Vedlegg XIII Del 1 av dette vedlegget definerer hva som er innvendig utstyr, instrumentbordets nivå, elektriske ruter og åpning. Del 2 inneholder tekniske spesifikasjoner for innvendig utstyr og utstikkende deler inne i traktoren. Videre inneholder vedlegget prøvemetode for en ev. EU-typegodkjenning.

Vedlegg XIV inneholder utvendige krav til kjøretøyet inkl. ev. tilbehør til kjøretøyet. Vedlegget består av definisjoner, bruksområde samt tekniske krav.

Vedlegg XV inneholder krav til EMC.

Vedlegg XVI inneholder krav til akustiske alarmanordninger.

Vedlegg XVII inneholder krav til tyverisikring.

Vedlegg XIX inneholder krav til kjennemerker.

Vedlegg XX inneholder krav fabrikasjonsplater og merking.

Vedlegg XXI inneholder krav til tilhengerens dimensjoner hvor det er krav om maks lengde på 12 m, bredde 2,55 m, høyde 4 m. For kjøretøy klasse S (redskap) maksimal lengde 12 m, bredde 3 m, høyde 4 m.

Vedlegg XXII inneholder krav til tilhengerens tekniske tillatte totalvekt. I dette vedlegget finnes en tabell for tillat totalvekt og akseltrykk på hver av akslingene avhengig av type kjøretøy.

Vedlegg XXIII inneholder krav til front- og hjulvekter

Vedlegg XXIV inneholder krav til sikkerhet for det elektriske systemet.

Vedlegg XXV inneholder krav til drivstofftank

Vedlegg XXVI inneholder krav til beskyttelse for påkjørsel bakfra. Kjøretøyet skal være slik konstruert at den minimerer skaderisikoen for kjøretøy i klasse M1 (personbil) og N1 (varebil) ved påkjørsel bakfra.

Vedlegg XXVII inneholder krav til sidebeskyttelse. Dette innebærer at tilhengere R3b og R4b skal være slik konstruert at de beskytter gående og syklister for å komme inn under hjulene på tilhengeren.

Vedlegg XXVIII inneholder krav til lasteplan. Lengden av lasteplanet må ikke være større enn 1,4 ganger traktorens største sporvidde for forhjul eller bakhjul. Videre skal lasteplanet være symmetrisk om traktorens lengdesymmetriakse. Videre finnes det sikkerhets krav til hvordan lasteplanet skal være festet. Når det gjelder traktor i klasse T4.3 kan ikke lengden av lasteplanet overstige mer enn 2, 5 ganger traktorens maksimale sporvidde for forhjul eller bakhjul, avhengig av hvilken sporvidde som er størst.

Vedlegg XXIX inneholder krav til trekkanordning på traktor hvor det er fastsatt konstruksjonskrav til denne type anordning.

Vedlegg XXX inneholder krav til dekk på traktor, tilhenger og redskap.

Vedlegg XXXI inneholder krav til avskjerming for traktorer og tilhengere med hastighet over 40 km/t.

Vedlegg XXXII inneholder krav til revers som skal være montert på alle traktorer og kunne betjenes fra førerplass.

Vedlegg XXXIII inneholder krav til belter for traktor i klasse C (beltetraktor).

Vedlegg XXXIV inneholder krav til mekaniske koblinger.

Merknader

EU-hjemmel:

Forordning (EU) nr. 1171/2014 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området:

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Norsk gjennomføring:

Forordningen vil bli implementert i egen, ny forskrift i forbindelse med implementering av forordning 167/2013.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norske forskrifter. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet)

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenklinger hvor alle departementer deltar.

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Forordningen trer i kraft 1. januar 2016.

Status
Forordningen ble vedtatt den 8. desember 2014 og kommer til anvendelse i EU den 1. januar 2016.

Forordning 2015/208 vil bli sendt på høring sammen med rammeforordning 167/2013 ila våren 2015.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 12.06.15, med høringsfrist satt til 11.09.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 30.10.15, beslutning nr. 245/2015. Forordningen er implementert i ny forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor. Forskriften trådte i kraft 1. september 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0208
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro