Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyskonstruksjon og generelle krav til typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014 of 19 September 2014 supplementing and amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016)

Sammendrag av innhold
Hensikten med forordning 1322/2014 er tekniske krav og prøvemetoder som er nødvendig for å få en sikker konstruksjon som minimerer risikoen for skade på personer som arbeider i eller ved traktoren. I denne forordningen er det henvist til relevante ECE-regulativer, OECD-standarder og ISO-standarder. Alle disse henvisningene kan brukes i forbindelse med typegodkjenning av traktorer, noe som også vil gjøre det lettere å eksportere kjøretøyet eller deler av kjøretøy til land utenfor EØS-området. Fabrikantene er ikke lenger forpliktet til å bygge prototyper i forbindelse med EU-typegodkjenning. Forordningen har derfor satt detaljerte krav til virtuell testing samt testing i regi av fabrikanten. Fabrikanter som ikke ønsker å benytte seg av muligheten for virtuell testing vil fortsatt ha anledning til ordinære fysiske testemetoder. Virtuell prøvemetode tillates ikke når det gjelder produksjonsoverensstemmelse, selv om virtuell testemetode har vært brukt i forbindelse med typegodkjenning.

I henhold til forordning 167/2013 vedlegg II er det ikke anledning til nasjonal småserietypegodkjenning for kjøretøy kategori R og S. Denne type kjøretøy unntas derfor ikke fra krav om levering av reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon (OBD). Videre er det krav om at OBD-systemet kan brukes på en slik måte at alle verksteder kan bruke den, mao.universell.

I henhold til forordningen kan det henvises til OECD-regulativer ettersom kravene i denne forordningen er like med disse regulativene.

Forordningen består av 30 vedlegg som beskriver følgende

• Vedlegg I Bruk av ECE-regulativer. ECE-reg. 14 innfesting av bilbelter, ECE-reg.16 bilbelter, ECE-reg.sikkerhetsglass, ECE-reg.79 styring.
• Vedlegg II Bruk av testrappporter som er utstedt på grunnlag av OECD-regulativer. Bruk av OECD-regulativer gjelder førervern (ROPS) på traktorer.
• Vedlegg III Typegodkjenningsprosedyrer inkludert krav til virtuell testing.
• Vedlegg IV Sikring av produksjonsoverensstemmelse. Dette vedlegget skal sikre av produksjonsoverensstemmelse har som mål å sikre at alle kjøretøy, system, komponent eller annen separat enhet er produsert i overensstemmelse med de kravene som gjelder.
• Vedlegg V Krav til reparasjons og vedlikeholdsinformasjon. Dette beskriver at det skal være tilrettelagt for OBD-informasjonsuthenting.
• Vedlegg VI Krav til styrtsikre førervern (dynamisk testing). Dette gjelder krav til ROPS.
• Vedlegg VII Krav til styrsikre førervern (beltetraktorer).
• Vedlegg VIII Krav til styrtsikre førervern (statisk testing).
• Vedlegg IX Krav til styrtsikre førervern på frontmonterte styrsikre førervern montert på smalsporede traktorer.
• Vedlegg X Krav til styrtsikre førervern montert bak på smalsporede traktorer.
• Vedlegg XI Krav til førervern som beskytter mot nedfallende gjenstander.
• Vedlegg XII Krav til passasjerseter. Eventuelle passasjerseter skal oppfylle kravene i EN 15694:2009 og i pkt. 2.4. i vedlegg XIV. ATV- lignende kjøretøy skal oppfylle kravene som fremgår av EN 15997:2011, alternativt EN 15694:2009.
• Vedlegg XIII Krav til støyeksponering. Her er det angitt to maksimale støyverdier 70 dB(A) eller 80 dB(A) avhengig av hvilken prøvemetode som er brukt.
• Vedlegg XIV Krav til førersetet.
• Vedlegg XV Krav til betjeningsplass samt forskrifter for tilgang til førerplass i traktor.
• Vedlegg XVI Kav til kraftuttak. Bakmontert kraftuttak skal være i henhold til de tekniske spesifikasjonene som fremgår av ISO 500-1:2004 og ISO 500-2:2004.
• Vedlegg XVII Krav til avskjerming og andre bevegelige deler. Av vedlegget fremgår det at bevegelige deler og hjul på traktor skal være slik konstruert, montert og avskjermet at ulykker under normal drift unngås.
• Vedlegg XVIII Krav til innfesting av bilbelter som skal oppfylle ISO standard 3776-1:2006. Videre oppfylle kravene prøvd i henhold til prøvemetode som er beskrevet i dette vedlegget.
• Vedlegg XIX Krav til bilbelte som enten skal oppfylle kravene i ISO.standard 3776-3:2006 alternativt ECE-regulativ nr. 16.
• Vedlegg XX Krav til beskyttelse av føreren mot inntrengende gjenstander. Kjøretøy i gruppe T og C som er beregnet for skogsbruksoppgaver skal oppfylle krav til beskyttelse mot inntrengende deler som er fastsatt i ISO-standard 8084:2003. Alle andre kjøretøy i klasse T og C skal oppfylle kravene i pkt. 1 i ECE-regulativ nr. 43 vedlegg 14 som gjelder sikkerhetsruter.
• Vedlegg XXI Krav til avgass. Avgassrørene skal være slik montert at det ikke kommer avgass inn i førerhuset.
• Vedlegg XXII Krav til instruksjonsbok som skal oppfylle kravene i ISO-standard 3600:1996 med unntak av avsnitt 4.3.
• Vedlegg XXIII Krav til betjeningsanordninger inkl. sikkerhet og driftsikkerhet for betjeningsanordninger samt innretninger for nødstopp og automatisk stopp.
• Vedlegg XXIV Krav til beskyttelse mot mekaniske skader.
• Vedlegg XXV Krav til avskjerming og beskyttelesutstyr.
• Vedlegg XXVI Krav til informasjon, advarslermerking og andre type merkinger. Symboler og annen merling skal være i henhold til ISO-standard 3767 (1998+A2:2012).
• Vedlegg XXVII Krav til materialer og produkter.
• Vedlegg XXVIII Krav til batterier.
• Vedlegg XXIX Krav til beskyttelse av føreren når det gjelder farlige stoffer. Førerhuset skal være slik at EN-standard 15695-1:2009 er oppfylt.
• Vedlegg XXX Krav til teknsike prøveinstanser skal være i henhold til de krav som fremkommer av forordning (EU) nr. 167/2013.

Merknader

EU-hjemmel:

Forordningen er en endringsforordning, og har blitt vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:

Gjeldende regelverk for traktor er i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Norsk gjennomføring:

Det er planlagt å lage en helt ny forskrift for godkjenning av traktor, der både rammeforordning (EU) 167/2013 og den delegerte forordningen vil bli tatt inn på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Overgangsbestemmelse

Ettersom det vil kunne komme traktorer som er typegodkjent i henhold til den nye rammeforordningen med delegerte rettsakter før 2016, har det blitt laget en overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b. Denne bestemmelsen inneholder allerede en referanse til forordning 167/2013. Bestemmelsen skal sikre at typegodkjente kjøretøy aksepteres i Norge i tråd med føringer i rammeforordning 167/2013. Her vil en referanse til forordningen bli tatt inn når denne er vedtatt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Norge har vært representert i arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Forordningen er vedtatt og trådte i kraft 1. januar 2016. Vegdirektoratet tar sikte på å sende på høring forslag om ny forskrift om traktor i løpet av første halvår 2015. Vegdirektoratet vurderer at høring bør avventes inntil samtlige delegerte rettsakter til rammeforordningen er ferdigstilt, slik at alt kan sendes i én, samlet høring med tilhørende forslag til ny forskrift.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 12.06.15, med høringsfrist satt til 11.09.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 25.09.15, beslutning nr. 207/2015. Forordningen er implementert i ny forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor. Forskriften trådte i kraft 1. september 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.09.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1322
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro