Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1008/2010 av 9. november 2010 om krav til typegodkjenning af frontruteviske- og frontrutevaskersystemer for visse motorkjøretøyer og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter, med tanke på generell sikkerhet

Commission Regulation (EU) No 1008/2010 of 9 November 2010 concerning type-approval requirements for windscreen wiper and washer systems of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
I europaparlamentets - og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 fastlegges de generelle bestemmelsene for krav til typegodkjenning av motorkjøretøy, herunder i forhold til vinduspusser og vindusspyler til frontvindu og typegodkjenning av frontrutevaskersystemer som separate tekniske enheter. Kommisjonsforordningen (EU) nr. 1008/2010 fastsetter spesifikke prosedyrer, tester og krav til slike typegodkjenninger. Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning, som vedrører typegodkjenningsprosedyren i henhold til europaparlamentets og Rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhenger til disse samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy.

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv 78/318/EØF av 21. desember 1977 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om krav til typegodkjenning av vinduspusser- og vindusspylesystemer i biler. De tekniske krav i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1008/2010 samsvarer med det opphevede direktiv, med ett unntak, denne forordningen har tilpasset kravene slik at de også omfatter kjøretøy med annen motorteknologi enn forbrenningsmotor. I praksis vil det si at kravene har blitt tilpasset personbiler med elektrisk eller hybrid drift. Virkeområdet for forordning svarer til virkeområdet for direktiv 78/318/EØF og er derfor begrenset til kjøretøy i klasse M1.

EF-hjemmel
Forordning (EU) nr. 1008/2010 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet for motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også punktet "status")
I det norske regelverket er krav til frontruteviske - og frontrutevaskesystemer regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 31-3 nr. 3. Bestemmelsen lyder som følger:

Bil med frontvindu skal ha effektiv vindusspyler og motordreven vinduspusser med minst to hastigheter og som på effektiv måte pusser tilstrekkelig del av frontvinduet. Bil som tilfredsstiller kravene i direktiv 78/318/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 94/68/EF, anses å oppfylle disse kravene.

Norsk gjennomføring
Forordningen medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav, da den viderefører kravene i direktiv 78/318/EØF som allerede er implementert i norsk rett. Forordningen vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen medfører heller ingen administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Det foreslås å endre kjøretøyforskriften § 31-3 nr. 3, slik at denne forordningen også tas med i henvisningen til EUs rettsakter.

Vurdering
Forordningen vurderes som akseptabel og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 9. november 2010, og trådte i kraft i EU 30. november 2010. Forordningen har vært sendt på høring i Norge.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2010
Anvendelsesdato i EU
30.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 359-377
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1008
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro