Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010 av 8. november 2010 om krav til typegodkjenning av monteringsflate for og plassering av baknummerskilt på motorkjøretøyer og tilhengere til slike og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter, med tanke på generell sikkerhet

Commission Regulation (EU) No 1003/2010 of 8 November 2010 concerning type-approval requirements for the space for mounting and the fixing of rear registration plates on motor vehicles and their trailers and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010 omhandler krav til monteringsflate og plassering av bakre kjennemerke. Forordningen er en av mange rettsakter som skal gjennomføre forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenning vedrørende den generelle sikkerhet for kjøretøy. Forordning 661/2009 er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, og er derfor ikke blitt gjort gjeldende i norsk regelverk.

Eksisterende bestemmelser vedrørende bakre kjennemerke fremgår av rådsdirektiv 70/222/EØF av 20. mars 1970. Forordning 661/2009 opphever direktiv 70/222/EØF med virkning fra 1. november 2014. Kommisjonen er innen denne dato pålagt å lage gjennomføringsforordninger for bl.a. krav til bakre kjennemerke. På denne bakgrunn har Kommisjonen vedtatt forordning (EU) nr. 1003/2010, der krav vedrørende monteringsfalte og plassering av kjennemerke (herunder tekniske krav om prøvemetode) fremgår. Forordningen beskriver spesifikke krav til dimensjoner, plassering og krav til synlighet, og skal brukes i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy.

Merknader

EF-hjemmel
Forordning (EU) nr. 1003/2010 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet for motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett
Se under punktet "status".

Norsk gjennomføring
Ettersom forordningen viderefører kravene i direktiv 70/222/EØF som er implementert i norsk rett, vil ikke implementeringen av forordningen medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen krever forskriftsendring, og vil bli implementert i kjøretøyforskriften i forbindelse med implementering av forordning 661/2009.

Vurdering
Forordningen vurderes som akseptabel og relevant etter EØS-avtalen.

Status
Forodningen ble vedtatt 8. november 2010 og trådte i kraft i EU 29. november 2010.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.11.2010
Anvendelsesdato i EU
29.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 343-351
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro