Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1171/2014 av 31. oktober 2014 om endring og rettelse av vedlegg I, III, VI, IX, XI og XVII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy

Commission Regulation (EU) No 1171/2014 of 31 October 2014 amending and correcting Annexes I, III, VI, IX, XI and XVII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.01.2015)

Sammendrag av innhold
Rammedirektiv 2007/46/EF fastsetter et harmonisert regelverk og inneholder administrative bestemmelser og generelle tekniske krav til nye kjøretøy. Gjennom rammedirektivet ble heltypegodkjenning obligatorisk for alle kjøretøykategorier, herunder de kjøretøy som bygges i flere etapper, i samsvar med tidsangivelsen som fremgår av direktivets vedlegg XIX.

Forordning (EU) nr. 1171/2014 skal bidra til å optimalisere typegodkjenningene for etappevis bygde kjøretøy. Forordningens vedlegg II foreskriver derfor nødvendige endringer i vedlegg XVII til rammedirektivet. Forordningens vedlegg I foreskriver øvrige endringer, i vedleggene hhv.I, III, VI, IX og XI til rammedirektivet.

Forordning 1171/2014 gjør følgende konkrete endringer i rammedirektivets vedlegg:

I vedlegg I er det det et nye punkter 0.2.2. og 0.5.1.som omhandler opplysninger om etappevis oppbygde kjøretøyer. Tilsvarende nytt punkt 0.2.2 er tatt inn i vedlegg III.

I vedlegg VI er det nye punkter 0.5 og 05.1. hvor opplysninger om fabrikantens navn skal oppgis. I tillegg er det skjema for utfylling av liste over rettsakter, som kjøretøytypen skal være i overensstemmelse med.

I vedlegg IX er det nytt punkt 0.2.2., vedrørende overensstemmelseerklæring

I vedlegg XI er det nytt pkt. 39 A som omhandler krav til hodestøtter, innebygd eller frittstående.

I vedlegg XV er det gjort følgende endringer:

Tilføyelse i punkt 1.1: Fabrikanten i den foregående etappen skal levere informasjon til fabrikanter senere etapper med opplysninger om eventuelle forandringer som kan påvirke systemtypegodkjenningen eller typegodkjenning av hele kjøretøyet. Opplysningene skal leveres så snart som mulig og senest når bygging av etappe 2 starter.
Etter punkt 1.2. skal fabrikanten i den første etappen ikke være ansvarlig for hva fabrikanten i etappe 2 gjør med det som er godkjent i en tidligere etappe.
I punkt 1.3. fremgår det at etappevis godkjenning kan benyttes av en enkelt fabrikant. Den etappevise godkjenningsprosedyren må ikke brukes for å unngå krav som ville ha vært gjeldende dersom kjøretøyet hadde vært bygd i en etappe. Kjøretøy som er godkjent på en slik måte anses ikke for å være bygd i flere etapper, jfr. pkt. 3.4 i vedlegg XV og artikkel 22, 23 og 27 i rammedirektivet (små serier og sluttserier).

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 1171/2014 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området:
Direktiv 2007/46/EF er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil

Norsk gjennomføring:
Forordning 1171/2014 vil bli implementert på egnet sted i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet)

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt den 31. oktober 2014 og kommer til anvendelse i EU den 20. november 2014. De materielle kravene i forordningen trer imidlertid ikke i kraft før den 1. januar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.03.2015
Anvendes fra i Norge
20.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1171
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro