Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1347 av 13. juli 2017 om retting av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011, kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 om supplerende regler til forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra lette personbiler og lette nyttekjøretøy, om adgang til reparasjonsinformasjon m.m. om kjøretøy, om endring av direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008

Commission Regulation (EU) 2017/1347 of 13 July 2017 correcting Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Regulation (EC) No 692/2008

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2018)

Ny testprosedyre for måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk for lette kjøretøy, kjent som WLTP, erstatter fra 1. september 2017 foregående testprosedyre, NEDC - New European Driving Cycle. WLTP, som er fastsatt i forordning 2017/1151, forventes å gi verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk som er mer representative for reelle kjøremønstre.

Etter vedtakelsen av forordning 2017/1151 er det oppdaget enkelte feil samt påvist behov for presiseringer, og forordning 2017/1347 korrigerer og supplerer derfor det omfattende regelverket knyttet til WLTP og fordampningsutslipp.

Følgende rettsakter berøres/endres av forordning 2017/1347:

• Direktiv 2007/46/EF - rammedirektiv for typegodkjenning av motorvogner (bil) og tilhengere, samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til bruk i slike kjøretøy

• Forordning (EU) nr. 582/2011 - forordningen inneholder de konkrete tekniske og administrative bestemmelsene som er nødvendige for å gjennomføre forordning (EF) nr. 595/2009 om avgasskrav til tunge nyttekjøretøy (Euro VI)

• Forordning (EU) 2017/1151 - kommisjonsforordning som introduserer typegodkjenningsprosedyrer i henhold til ny testprosedyre for avgass - Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP)

• Forordning (EF) nr. 715/2007 - om avgasskrav Euro 5 og Euro 6 til lette kjøretøy (personbiler og varebiler)

• Forordning (EF) nr. 692/2008 - fastsetter tekniske bestemmelser om målemetoder, testdrivstoffer, administrative prosedyrer mm. som skal til for å typegodkjenne biler i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 (Euro 5 og Euro 6)

• Forordning (EU) nr. 1230/2012 - fastsetter administrative bestemmelser og tekniske krav for typegodkjenning av masse (vekt) og dimensjoner for bil og tilhenger til bil

• Forordning (EU) 2017/1221 - forordning om fastsetting av nivåer og testprosedyrer for avdunsting fra drivstofftanker (fordampningsutslipp, type 4-test). Endrer forordning (EF) nr. 692/2008.

WLTP innføres stegvis fra 1. september 2017, slik:

• Krav om WLTP ved typegodkjenning av nye kjøretøytyper i gruppe M1 og M2, og N1 klasse I - fra 1. september 2017

• Krav om WLTP ved typegodkjenning av nye kjøretøytyper i gruppe N1 klasse II og III, og N2 - fra 1. september 2018

• Krav om WLTP ved registrering av nye kjøretøy i gruppe M1 og M2, og N1 klasse I - fra 1. september 2018

• Krav om WLTP ved registrering av nye kjøretøy i gruppe N1 klasse II og III, og N2 - fra 1. september 2019

Fra 1. september 2018/2019 kommer i tillegg overgangsperiode med mulighet for fabrikantene å selge og registrere sine overliggere etter reglene om restkjøretøy.

Endringene som gjennomføres ved forordning 2017/1347 er nødvendige for å sikre korrekt gjennomføring av typegodkjenning som følge av innføring av WLTP og ny testprosedyre for fordampningsutslipp som blir gjort obligatorisk fra 1. september 2019. Korrigeringene henger nøye sammen ettersom det kun er i sin helhet at de sikrer en korrekt anvendelse av de respektive typegodkjenningstiltakene. Korrigeringene er listet opp og spesifisert i artikkel 1-4 og omfatter direktiv 2007/46/EF, forordning 582/2011, forordning 2017/1221 og forordning 2017/1151.

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:
Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) har implementert rammedirektiv 2007/46/EF med alle avledede rettsakter, herunder forordning 715/2007.

Norsk gjennomføring:
Bilforskriften har i § 3 en opplisting av alle endringsrettsakter til 2007/46/EF. Paragrafen vil bli endret, med referanse til forordning 2017/1347.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.
Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært tilstede på TCMV-møtet i forbindelse med utarbeidelse av denne forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 13. juli 2017, og trådte i kraft i EU 27. juli 2017.

Forordningen var på nasjonal høring høsten 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 23.03.18, beslutning nr. 43/2018. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) den 23.03.18.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2017
Anvendelsesdato i EU
27.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2018
Anvendes fra i Norge
23.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1347
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro