Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1445 av 23. juni 2021 om endring av vedlegg II og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1445 of 23 June 2021 amending Annexes II and VII to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2021/1445 av 23. juni 2021 medfører visse mindre endringer av vedlegg ll og Vll til forordning 2018/858 grunnet den teknologiske og lovgivningsmessige utvikling.

Vedlegg II inneholder de tekniske kravene som må være oppfylt ifm godkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. Endringene består i all hovedsak av oppdateringer/presiseringer, bl.a. til oppdaterte ECE-endringsserier. I tillegg tilføyes ny linje 41B, som omhandler "lisens til CO2-simuleringsverktøy (tunge kjøretøy)".

Vedlegg VII inneholder en liste over de spesifikke kravområder der en fabrikant kan utpekes som teknisk prøveinstans. Som følge av 2021/1445 blir ny linje 46B: Rullemotstandsbestemmelse føyd til listen i vedlegg VII.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/858 er inntil videre inntatt som en overgangsbestemmelse i bilforskriften § 3. Innen utløpet av 2021 vil sannsynligvis 'ny bilforskrift' bli vedtatt, og forordning (EU) 2018/858 og alle tilhørende rettsakter (herunder 2021/1445) vil da bli implementert i den nye forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har blitt vurdert relevant og akseptabel av Statens vegvesen, etter delegert fullmakt fra SD. Den er derfor ikke forelagt Spesialutvalget for transport til vurdering.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært representert i arbeidsgrupper i EU (TCMV) ved utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Rettsakt ble vedtatt 23. juni 2021 og kom til anvendelse i EU 26. september 2021.

Forordningen var på nasjonal høring i november 2021.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2022. Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ble vedtatt i slutten av juni 2022, med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Rettsakten er implementert i den nye forskriften, og Form 1 ble sendt ESA den 9. juli 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.06.2021
Anvendelsesdato i EU
26.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2018/858)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1445
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro