Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2236 av 20. juni 2022 om endring av vedlegg I, II, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til tekniske krav til kjøretøyer produsert i ubegrensede eller små serier, helautomatiske kjøretøyer produsert i små serier og kjøretøyer til særlig bruk, og med hensyn oppdatering av programvare

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2236 of 20 June 2022 amending Annexes I, II, IV and V to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards the technical requirements for vehicles produced in unlimited series, vehicles produced in small series, fully automated vehicles produced in small series and special purpose vehicles, and as regards software update

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med henblik på CO2-certificering, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/... om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår tunge påhængskøretøjers præstationer med hensyn til deres indvirkning på CO2-emissioner, brændstofforbrug og nulemissionsrækkevide for motorkøretøjer, er det nødvendigt at skelne mellem påhængskøretøjer og sættevogne og sammenkoblede påhængskøretøjer, der anvendes i kombinationer af energistyringssystemer (EMS). For at tage hensyn til den tekniske og den reguleringsmæssige udvikling bør nye karrosserityper tilføjes til listen over køretøjer i klasse O som fastsat i bilag I, del C, punkt 5, til forordning (EU) 2018/858.

(2) Tabellen i bilag II, del I, til forordning (EU) 2018/858 indeholder en liste over krav til EU-typegodkendelse af køretøjer fremstillet i ubegrænsede serier med en liste over tilsvarende retsakter. Det er nødvendigt at tage hensyn til den teknologiske og reguleringsmæssige udvikling ved at ajourføre nogle af henvisningerne i tabellen, der fastsætter kravene til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Blandt andet bør der indføres en henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144. Af hensyn til den juridiske klarhed og forenkling er det desuden hensigtsmæssigt at tilpasse opstillingen af denne tabel til den, der er indeholdt i bilag II til nævnte forordning.

(3) Tabellen i bilag II, del I, tillæg 1, til forordning (EU) 2018/858 indeholder en liste over retsakter vedrørende EU-typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier, jf. nævnte forordnings artikel 41. Det er nødvendigt at fastsætte de tekniske krav til EU- typegodkendelse af sådanne køretøjer for så vidt angår de systemer, der er omfattet af forordning (EU) 2019/2144 og af de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning. Det er endvidere nødvendigt at fastsætte de krav, der bør gælde for EU-typegodkendelse af fuldt automatiserede køretøjer fremstillet i små serier for at muliggøre en gradvis, men hurtig indførelse af teknologien i overensstemmelse med de anvendelsesdatoer, der er fastsat i forordning (EU) 2019/2144. Som det næste skridt vil Kommissionen fortsætte bestræbelserne på at videreudvikle og senest juli 2024 vedtage de nødvendige krav til EU- typegodkendelse af fuldt automatiserede køretøjer fremstillet i ubegrænsede serier.

(4) Tabellerne i bilag II, del III, tillæg 1-6, til forordning (EU) 2018/858 indeholder de specifikke krav til EU-typegodkendelse af køretøjer til særlig anvendelse. Disse krav bør ændres for at tage hensyn til forordning (EU) 2019/2144 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning.

(5) Ved fastsættelsen af kravene til køretøjer fremstillet i små serier eller køretøjer til særlig anvendelse er det nødvendigt at tage hensyn til de tilfælde, hvor kravene til køretøjer fremstillet i store serier er uforenelige med anvendelsen eller konstruktionen af sådanne køretøjer, eller hvor den ekstra byrde, de medfører, er uforholdsmæssig. Derfor bør fabrikanter af køretøjer fremstillet i små serier og af køretøjer til særlig anvendelse gives tilstrækkelig tid til at gennemføre kravene i nærværende forordning. Desuden bør disse krav først finde anvendelse på nye køretøjstyper fra den 7. juli 2024 og på alle nye køretøjer fra den 7. juli 2026.

(6) I overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) 2019/2144 bør nogle af de FN- regulativer, der er opført i tabellen i bilag II, del II, til forordning (EU) 2018/858, finde anvendelse med henblik på EU-typegodkendelse. Det er derfor ikke længere nødvendigt at anerkende sådanne FN-regulativer som et alternativ til de retsakter, der er opført i del I i nævnte bilag, og de bør derfor slettes fra tabellen.

(7) På grundlag af Rådets afgørelse (EU) 2020/848 af 16. juni 2020 blev der udtrykt støtte til den holdning, der blev indtaget på Den Europæiske Unions vegne i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende FN-regulativ nr. 156 "Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår systemer til softwareopdatering systemer til forvaltning heraf [2021/388]" med henblik på anvendelse disse forskrifter med henblik på EU- typegodkendelse. Det er nødvendigt at tilføje FN-regulativ nr. 156 til listen over retsakter, der fastsætter kravene til EU-typegodkendelse af køretøjer. Da bilag IV til forordning (EU) 2018/858 indeholder krav vedrørende ordninger til sikring af produktionens overensstemmelse, er det hensigtsmæssigt at indsætte en henvisning til FN-regulativ nr. 156 i nævnte bilag som en del af de procedurer og ordninger, som fabrikanterne skal indføre for at sikre softwareopdateringens overensstemmelse og sikkerhed.

(8) Med den teknologiske udvikling bliver motorkøretøjer stadig mere komplekse og anvender flere elektroniske systemer, der kræver regelmæssige softwareopdateringer. Da en sådan softwareopdatering kan påvirke funktionen af andre godkendte systemer og funktionalitet i de pågældende køretøjer, bør fabrikanterne etablere et system til forvaltning af softwareopdatering som led i deres proces til sikring af produktionens overensstemmelse. Fabrikanterne bør have tilstrækkelig tid til at integrere sådanne systemer i typegodkendelsen af køretøjer og navnlig med hensyn til nye komplette køretøjer og nye færdiggjorte komplette køretøjer.

(9) For så vidt angår EU-typegodkendelse af fuldautomatiske køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 er det nødvendigt at fastsætte i bilag V til forordning (EU) 2018/858 de kvantitative årlige grænser, som finder anvendelse på disse køretøjer.

(10) Bilag I, II, IV og V til forordning (EU) 2018/858 bør derfor ændres som anført i bilagene til nærværende forordning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2022
Anvendelsesdato i EU
06.12.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet