Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/133 av 4. februar 2021 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til standardskjema, struktur og utvekslingsmåter for samsvarssertifikat i elektronisk format

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/133 of 4 February 2021 implementing Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards the basic format, structure and the means of exchange of data certificate of conformity in electronic format

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre, at medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at tilrettelægge og strukturere deres datanet og gøre det muligt at levere og modtage typeattesterne som strukturerede data i elektronisk format, bør det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort (Eucaris) anvendes til udveksling af disse data. Eucaris er udviklet af og for de statslige myndigheder med henblik på at udveksle oplysninger om registrering af køretøjer og kørekort.

(2) For at sikre, at typeattesterne udveksles på en ensartet måde, og at de dataelementer og meddelelser, de indeholder, harmoniseres, bør formatet og strukturen af dataelementerne i typeattesterne baseres på skemastrukturen og principperne i Extensible Markup Language (XML). Til udveksling af strukturerede data i elektronisk format bør fabrikanten og den godkendende myndighed anvende de beskeder med standardiserede indledende køretøjsinformationer (IVI), der er udviklet af den til formålet udpegede Eucaris-part.

(3) For at gøre det muligt for den godkendende myndighed og fabrikanten at gennemføre ændringerne af dataelementerne for typeattesten i papirformat i deres datanet, som omhandlet i artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858, er det nødvendigt at fastsætte praktiske ordninger for sådanne ændringer.

(4) For at medlemsstaternes typegodkendelsesmyndigheder, markedsovervågningsmyndigheder og registreringsmyndigheder samt fabrikanter kan forberede sig på anvendelsen af de nye regler, der indføres ved nævnte forordning, bør anvendelsesdatoen udskydes.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet