Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1244 av 20. mai 2021 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til standardisert tilgang til opplysninger fra kjøretøyers egendiagnosesystem og opplysninger om reparasjon og vedlikehold, og krav og prosedyrer for tilgang til opplysninger om kjøretøyers sikkerhet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1244 of 20 May 2021 amending Annex X to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards the standardised access to vehicle on-board diagnostics information and repair and maintenance information, and the requirements and procedures for access to vehicle security information

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 61, stk. 2, i forordning (EU) 2018/858 skal køretøjsfabrikanter gøre informationer fra køretøjets egendiagnosesystem (OBD) og reparations- og vedligeholdelsesinformationer (RMI) om køretøjer tilgængelige på deres egne websteder. Der findes imidlertid ingen harmoniserede kriterier for, hvordan disse oplysninger skal stilles til rådighed, hvilket kræver, at uafhængige aktører tilpasser sig talrige og forskellige webtjenester og terminologi.

(2) I rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 9. december 2016 om driften af systemet for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer blev det konkluderet, at man ved at standardisere disse websteder og den tilsvarende terminologi kunne lette byrden for uafhængige aktører.

(3) Da adgang til køretøjets OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjet bør være mulig uanset køretøjets drivlinjetype, er det nødvendigt at præcisere, at en sådan adgang ikke kun er obligatorisk for emissionsrelaterede krav.

(4) Den 15. september 2014 offentliggjorde Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) del 1-5 i standarden EN ISO 18541 "Vejkøretøjer - Standardiseret adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation vedrørende vejkøretøjer (RMI)". Disse dele har til formål at lette fabrikanters og uafhængige aktørers udveksling af OBDinformationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer ved at fastlægge de tekniske krav og procedurer, der skal lette adgangen til disse oplysninger. Der bør derfor i bilag X til forordning (EU) 2018/858 henvises til kravene i del 1-5 i standarden EN ISO 18541-2014.

(5) Da køretøjets OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjet indeholder oplysninger, der er vigtige for at garantere køretøjets sikkerhed, bør der kun gives adgang til visse af køretøjets sikkerhedsfunktioner til uafhængige aktører, der opfylder kravene i dette bilag.

(6) Ifølge anbefalingerne fra forummet om adgang til køretøjsinformationer, jf. artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858, bør disse krav omfatte de akkrediterede enheders godkendelse af de pågældende uafhængige aktører og autorisation af de af deres medarbejdere, der beskæftiger sig med de relevante aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at fastlægge en procedure for godkendelse og autorisation af uafhængige aktørers adgang til køretøjets sikkerhedsfunktioner, som bør baseres på ordningen for akkreditering, godkendelse og autorisation med henblik på adgang til sikkerhedsrelaterede reparations- og vedligeholdelsesinformationer (RMI), som blev valideret den 19. maj 2016 af Den Europæiske Organisation for Akkreditering. Det er også nødvendigt at vurdere, om sådanne aktører er involveret i ulovlige erhvervsaktiviteter.

(7) Desuden er det nødvendigt at fastlægge den rolle og det ansvar, som skal tildeles de organer, der er involveret i godkendelse og autorisation af uafhængige aktører og deres medarbejdere for så vidt angår opnåelse af adgang til sikkerhedsrelaterede reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

(8) For at give medlemsstaterne og de nationale myndigheder samt erhvervsdrivende mulighed for at forberede anvendelsen af de nye regler, som indføres ved denne forordning, bør anvendelsesdatoen udskydes.

(9) Bilag X til forordning (EU) 2018/858 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2021
Anvendelsesdato i EU
30.07.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet