Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1812 av 1. desember 2020 om fastsettelse av regler for elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1812 of 1 December 2020 laying down rules on the online data exchange and the notification of EU type-approvals under Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2022)

Sammendrag av innhold
I henhold til artikkel 12, pkt.4 i forordning (EU) 2018/858 skal medlemslandene fra den 1. september 2022 bruke et felles, elektronisk informasjonsutvekslingssystem for EU-typegodkjenninger. Systemet skal sikre at oversikt over EU-typegodkjenninger som er utstedt, avslått eller tilbakekalt - samt en oversikt over tekniske prøveinstanser som har utført testene for de respektive EU-typegodkjenningene for kjøretøy, system eller komponenter - kan gjøres offentlig tilgjengelig.

I artikkel 27 i forordning (EU) 2018/858 fremgår det at godkjenningsmyndigheten skal bruke samme system - ETAES (European Type Approval Exchange System) - for utveksling av opplysninger knyttet til typegodkjenninger. For å beskytte fortrolig opplysninger er det satt krav til hvem som skal ha tilgang til opplysningene.

Forodning (EU) nr. 2020/1812 består av 5 artikler og inneholder mer spesifikke krav til sikker informasjonsutveksling mellom medlemslandene når det gjelder informasjon knyttet til typegodkjenninger. Som eksempel nevnes:

• I artikkel 1 er det bestemt at ETAES (European Type Approval Exchange System) skal brukes for å sikre at informasjonsutvekslingen er trygg siden mange av opplysningene er fortrolige.

• Artikkel 2 inneholder ulike sikkerhetsforansaltninger, bl.a. krav til kryptering av opplysningene

• Artikkel 3 beskriver nærmere selve prosedyrene for utveksling av typegodkjenningsopplysninger

• I artikkel 4 er det beskrevet hvordan opplysningene om typegodkjenninger og tekniske prøveinstanser skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) 2020/1812 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/858 er inntil videre inntatt som en overgangsbestemmelse i bilforskriften § 3. Innen utløpet av 2021 vil sannsynligvis 'ny bilforskrift' bli vedtatt, og forordning (EU) 2018/858 og alle tilhørende rettsakter (herunder 2020/1812) vil da bli implementert i den nye forskriften.

Norsk gjennomføring:
Forordningen vil sannsynligvis bli tatt inn i § 1-3 og vedlegg 1 i den nye bilforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Vurdering
Forordningen har blitt vurdert relevant og akseptabel av Statens vegvesen, etter delegert fullmakt fra SD. Den er derfor ikke forelagt Spesialutvalget for transport til vurdering.

Andre opplysninger
Norge har vært representert i arbeidsgrupper i EU (TCMV) ved utarbeidelsen av denne forordniingen.

Status
Rettsakt ble vedtatt 1. desember 2020 og kom til anvendelse i EU 22. desember 2021.

Forordningen var på nasjonal høring i november 2021.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2022. Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ble vedtatt i slutten av juni 2022, med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Rettsakten er implementert i den nye forskriften, og Form 1 ble sendt ESA den 9. juli 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.12.2020
Anvendelsesdato i EU
22.12.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2018/858)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1812
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro