Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/799 av 20. mai 2022 om retting av den greske språkversjon av gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til administrative krav ved godkjenning av og markedstilsyn med motorvogner og deres tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike motorvogner

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/799 of 20 May 2022 correcting the Greek language version of Implementing Regulation (EU) 2020/683 implementing Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council with regards to the administrative requirements for the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.6.2022)

Sammendrag av innhold
I den greske utgaven av Kommisjonsforordning (EU) 2020/683 har det i enkelte bestemmelser blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Forordning (EU) 2022/799 korrigerer de nevnte feil i den greske språkversjonen av forordning (EU) 2020/683.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i liknende saker tidligere, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Status
I den greske utgaven av Kommisjonsforordning (EU) 2020/683 har det i enkelte bestemmelser blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Forordning (EU) 2022/799 korrigerer de nevnte feil i den greske språkversjonen av forordning (EU) 2020/683.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2022
Anvendelsesdato i EU
12.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet