Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79 av 12. september 2016 om fastsetting av detaljerte tekniske krav om testprosedyrer for EF-typegodkjenning av kjøretøyer for deres 112-baserte kjøretøysmonterte eCall-stsystemer, av 112-baserte kjøretøysmonterte separate tekniske eCall-enheter og - komponenter og om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn til unntakene og gjeldende standarder

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/79 of 12 September 2016 establishing detailed technical requirements and test procedures for the EC type-approval of motor vehicles with respect to their 112-based eCall in-vehicles systems, of 112-based eCall in-vehicle separate technical units and components and supplementing and amending Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council with regard to the exemptions and applicable standards

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/79 tar sikte på å beskrive tekniske krav og testprosedyrer for typegodkjenning av 112-basert eCall i kjøretøy, og supplerer og endrer grunnforordning (EU) 2015/758.

Dette dokumentet er et konseptutkast til diskusjon som beskriver tekniske krav og testprosedyrer for typegodkjenning av kjøretøyets 112-basert eCall-system.

Forordningen beskriver detaljerte tekniske krav for EU-typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til kjøretøyets 112-basert eCall-system og med hensyn til kjøretøyets 112-basert eCall-systemkomponenter og separate tekniske enheter i samsvar med EU-forordning 2015/758.

Forordningen gjelder for kjøretøy kategori M1 og N1, definert under punkt 1.1.1 og 1.2.1 i del A i Annex II til direktiv 2007/46/EF.

Forordningen gjør unntak for: 1) småserier Artikkel 22 og 23. 2) kjøretøy godkjent iht Artikkel 24., 3) kjøretøy som av tekniske grunner ikke har passende triggermekanisme iht Artikkel 2(2) regulativ 2015/758.

Tekniske krav og testprosedyrer er beskrevet i vedlegg I til VIII.

I: systemets robusthet i forhold til alvorlig kollisjon. Systemet utsettes for g-belastning (mellom 65-77g) på en slede. Systemet skal virke etter endt belastning.

II: Full skala kollisjonstest iht ECE R 94 (frontalkollisjon) eller ECE R 95 (sidekollisjon). Systemets automatiske triggerfunksjon skal ha utløst og sendt datasett (MSD) til PSAP (Public Safety Answering Point / sentral for offentlige nødanrop) test-lokasjon under testen. Dette kravet gjelder ikke for ettermonterte eCall systemer.

III: Audio-utstyrets (mikrofon og høyttaler) kollisjonsrobusthet. Audio-utstyrets funksjon skal fungere/gjenopprettes etter deaktivering under automatisk trigging jamført vedlegg II.

IV: Sameksistens av system for TPS (third party services/ «privat» alarmsentral) og det 112-baserte systemet. Systemet skal alltid falle tilbake til det 112-baserte eCall funksjon dersom TPS systemet ikke fungerer.

V: Automatisk triggermekanisme skal også utløse ved avvikende og lavere kollisjonsbelastninger enn testet i fullskala-kollisjonstest jmf vedlegg II. Dette skal ikke testes, men forklares gjennom dokumentasjon av teknisk virkemåte.

VI: eCall-systemets kompatibilitet med posisjoneringssystemene Galileo og EGNOS. eCall-systemets mottakerkapasitet og posisjoneringstoleranse testes ved hjelp av simulerte satellittsignaler.

VII: Ecall-systemets selv-test. Systemet tester automatisk noen av funksjonene (iht tabell 1) hver gang bilens tenning aktiveres. Dersom noen av funksjonene ikke er intakt vil et varselsignal komme opp (Varselsignal: posisjon og utseende er ikke nærmere beskrevet). Det skal være mulig å hente ut diagnose-datarapport gjennom standard diagnose-tilkobling.

VIII: tekniske krav og testprosedyrer relatert til personlige opplysninger og beskyttelse av disse data.

Del 1. Testprosedyren gjelder for kravene beskrevet i artikkel 6(4) i forordning 2015/758 for å forsikre at det 112-baserte eCall-systemet ikke er sporbart.

Del 2. Testprosedyren gjelder for kravene beskrevet i artikkel 6(3) i forordning 2015/758 for å verifisere tiden som en eCall-fil-logg lagres i bilens system. Grensen er satt til 13 timer.

Del 3. Testprosedyren gjelder for kravene beskrevet i artikkel 6(5) i forordning 2015/758 for å verifisere automatisk og kontinuerlig fjerning av data fra eCall-systemets minne. Minnet skal ikke lagre mer enn de tre siste av bilens posisjoner.

Del 4. Testprosedyren gjelder for kravene beskrevet i artikkel 6(11) i forordning 2015/758 for å verifisere at personlige data mellom bilens eCall-system og TPS (third party services/ «privat» alarmsentral) ikke utveksles.

IX: Liste over kjøretøy fritatt for beskrivelsene i artikkel 2(3) i denne forordning. Kommentar: ufullstendig.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli implementert i forskrift 5. juli 2012 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1, kravområde 72 (vedrørende eCall-system).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er per i dag ingen testinstitutter i Norge som er godkjent for gjennomføring av slike testprosedyrer. Implementering av forordningen antas derfor ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Det er per i dag ingen testinstitutter i Norge som er godkjente for gjennomføring av slike test-prosedyrer.

Rettsakten behandles etter hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalg.

Vegdirektoratet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet støtter dette.

Vurdering
En foreløpig vurdering tilsier at den foreslåtte rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Den vil bli sendt på offentlig høring i forbindelse med endelig vedtakelse.

Status
Rettsakten ble vedtatt den 12. september 2016, og ble publisert i EU-tidende 17.01.17.

Den kommer til anvendelse i EU fra 31. mars 2018.

Forordningen var på nasjonal høring våren 2017. Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak 05.05.17, beslutning nr. 81/2017. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil den 08.05.17.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.09.2016
Anvendelsesdato i EU
31.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro