Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 av 29. april 2015 om krav til typegodkjenning av innføring av eCall-systemet i kjøretøyer basert på 112-tjenesten og om endring av direktiv 2007/46/EF

Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2016)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning 2015/758 omhandler krav til eCall-systemer i kjøretøy, og endrer direktiv 2007/46/EF som er tidligere tatt inn i EØS-avtalen ("godkjenningsdirektivet" for kjøretøy). eCall er det europeiske nødmeldingssystemet som skal sørge for at alvorlige ulykker på vegnettet meldes automatisk fra kjøretøy til redningssentral via det felles europeiske nødnummeret "112". Dette skal skje ved at et standardisert datasett om kjøretøyets posisjon, retning mv (minimum set of data, MSD) sendes til nødnummeret samtidig som en taleforbindelse etableres mellom kjøretøyet og nødsentralen. eCall skal også kunne aktiveres manuelt av de som er i kjøretøyet. På denne måten skal antall drepte og hard skadde i trafikkulykker reduseres, ved at de involverte i ulykker får raskere hjelp enn i dag.

I konsekvensanalysen som følger eCall-initiativet er det beregnet mellom 1% og 10% reduksjon i dødsfall, og mellom 2% og 15% reduksjon i alvorlighet i skader for tiltaket som helhet. Videre fordeler som er identifisert er reduserte trafikkavviklingskostnader, bedre sikkerhet for redningstjenester og reduserte kostnader til SOS-infrastruktur. Det er beregnet et nytte/kostforhold på 1,74 for tiltaket som helhet, ved full gjennomføring av eCall-tjenesten.

Etableringen av eCall-tjenesten krever at kjøretøyene er utstyrt med et standardisert eCall-system, at telenettet kan overføre eCall-data og -anrop til nødsentralen, og at nødsentraltjenesten er forberedt på å ta imot dette. Forordningen omhandler i utgangspunktet kun det kjøretøybaserte eCall-systemet, og setter rammene for typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til slike systemer. De øvrige elementene i eCall-tjenesten, som infrastruktur, dataoverføring etc. er regulert i separate rettsakter. Allikevel har forordningen punkter der medlemslandenes plikter med hensyn til disse elementene kommenteres.

I forordningens punkt (8) kreves det at medlemslandene i sitt område skal forberede nødvendig eCall infrastruktur for å kunne motta og håndtere nødanropene i henhold til Decision No 585/2014 Article 1. I henhold til Decision No 585/2014 Article 3 skal medlemslandene rapportere status av denne infrakstrukturen innen 24. desember 2015 til EU-Kommisjonen.

I forordningens punkt (9) skal medlemslandene forsikre at nettoperatører har implementert eCall discriminator innen 31. desember 2014, ref § 4 of Commission Recommendation 2011/750/EU.

Forordningen stiller visse overordnede tekniske krav til eCall-systemet i kjøretøyet. Mottakerne i systemet skal være kompatible med posisjoneringstjenestene levert av satelittnavigeringssystemer, inkludert Galileo og EGNOS-systemene. eCall-systemet skal tilfredsstille gjeldende krav til elektromagnetisk stråling, og skal være tilgjengelig for vedlikehold og reparasjon av uavhengige aktører. Forordningen gir videre EU-kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som omhandler detaljerte tekniske krav for godkjenning av eCall-system i kjøretøy. Disse kravene skal i størst mulig grad være basert på gjeldende europeiske standarder eller UNECE-regulativ som omhandler eCall.

Forordningen inneholder krav til beskyttelse mot misbruk av data og beskyttelse av personlig informasjon. For eksempel skal biler med eCall ikke kunne spores under vanlig bruk. EU-kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter med videre krav til beskyttelse mot misbruk av data.

EU-kommisjonen gis myndighet til å unnta enkeltkjøretøy eller kjøretøyklasser fra kravet om eCall, gjennom delegerte rettsakter. Slike unntak skal begrunnes med en kost/nytteanalyse. Aktuelle kjøretøy for unntak kan være kjøretøy for spesielle formål, eller kjøretøy uten kollisjonsputer. Slike unntak skal være antallsbegrenset.

Rettsakten gjelder fra 31. mars 2018, som innebærer at EF-typegodkjenning kun skal kunne gis til nye typer kjøretøy dersom disse tilfredsstiller kravene i forslaget, inkludert delegerte rettsakter.

Forordningen endrer flere av vedleggene til direktiv 2007/46/EF, slik at eCall tas inn som ett av kravene som skal være tilfredsstilt og dokumentert ved godkjenning av de relevante kjøretøygruppene (M1 og N1).

Merknader

EU-hjemmel
Forordningen er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 294.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.
Krav til godkjenning av nye kjøretøy i klasse M1 og N1 er regulert gjennom forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Det finnes ingen krav til eCall eller lignende systemer i kjøretøy i dag.

Norsk gjennomføring
Forordningen tas inn i nevnte forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Det foreslås at norsk kommunikasjonsmyndighet følger opp nødvendig infrastruktur for å kunne nyttiggjøre systemet.

Administrative og økonomiske konsekvenser for Norge
Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens vegvesen av betydning utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Det er ikke tatt stilling til eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunikasjonsmyndighet og nettverksoperatører.

I forordningens punkt (18) vil det bli krav om at eCall-funksjonen blir underlagt periodisk kontroll i henhold til direktiv 2014/45/EU. En eventuell funksjonstest vil kreve spesielt elektronisk testutstyr som kan øke kostnader ved periodisk kontroll. Disse kostnadene vil eventuelt bli belastet sluttbruker.

Forordningen vurderes å være en rettsakt som krever forskriftsendring men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Det jobbes også med en beskrivelse/krav til eCall for ettermontering i eldre biler. Det utelukkes ikke at norske produsenter vil utvikle/produsere utstyr av denne type.

Status
Forordningen ble vedtatt 29. april 2015 og trådte i kraft i EU 8. juni 2015. Forordningen kommer til anvendelse fra 31. mars 2018.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 27.08.15, med høringsfrist satt til 08.10.15.
Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 5. februar 2016, beslutning nr. 10/2016. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil den 8. februar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2015
Anvendelsesdato i EU
08.06.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 144-156
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2016
Anvendes fra i Norge
08.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0758
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro